ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engorge

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engorge-, *engorge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engorge[VT] กินตะกละตะกลาม, See also: กินมูมมาม, Syn. glut, gorge
engorge[VI] กินตะกละตะกลาม, See also: กินมูมมาม, Syn. glut, gorge
engorge[VT] ทำให้เลือดคั่ง
engorge[VI] มีเลือดคั่ง
engorge with[PHRV] ทำให้บวม, See also: ทำให้คั่งไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engorged-คั่งคัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
engorgementการมีเลือดคั่งคัด [มีความหมายเหมือนกับ hyperaemia; hyperemia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engorgementเลือดคั่งในสมอง,นมคัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's, uh, engorged.ก็แย่หน่อย Pilot (2009)
Was his cock of impressive size when engorged?ไอ้หนูของมันน่าประทับใจแค่ไหนล่ะ Whore (2010)
I'm engorged with venom and triumph.ฉันกำลังกลืนพิษและชัยชนะ Hell-O (2010)
Her uterine arteries are engorged.มีเลือดคั่งที่เส้นเลือบริเวณมดลูกของเธอ Blink (2010)
Yes, it was risky, and, yes, most surgeons would've jumped ship at the sight of the engorged arteries.ใช่ มันเสี่ยง และใช่ ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่จะโดดข้าม บริเวณที่เห็นว่ามีเส้นเลือดกำลังโป่งอยู่นั่นไป Blink (2010)
It would make my nether regions engorge.นางทำอวัยวะส่วนล่างข้าเยิ้ม Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
飽食[ほうしょく, houshoku] (n,vs) gluttony; satiation; engorgement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engorge
   v 1: overeat or eat immodestly; make a pig of oneself; "She
      stuffed herself at the dinner"; "The kids binged on ice
      cream" [syn: {gorge}, {ingurgitate}, {overindulge}, {glut},
      {englut}, {stuff}, {engorge}, {overgorge}, {overeat},
      {gormandize}, {gormandise}, {gourmandize}, {binge}, {pig
      out}, {satiate}, {scarf out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top