ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engaging

IH0 N G EY1 JH IH0 NG   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engaging-, *engaging*, engag
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engaging[ADJ] เป็นที่ดึงดูดใจ, See also: มีเสน่ห์, Syn. attractive, charming, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด

English-Thai: Nontri Dictionary
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม! Akira (1988)
He's engaging my vocal function and he's now inside.เขายึดระบบเสียงของฉันไป เขาเข้ามาแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก Anastasia (1997)
Your nervous system is fully engaging with the game architecture.ระบบประสาทของคุณ ผูกพันธ์กับสถาปัตยกรรมของเกมแล้ว eXistenZ (1999)
I trust you will find ample space for engaging in English traditions.I trust you will find ample space for engaging in English traditions. Anna and the King (1999)
You know, Molly and I were talking about engaging a housekeeper, someone to live with us and help take care of Jamie.มอลลี่กับผมคิดจะจ้างแม่บ้านสักคน ไปอยู่กับเราและช่วยดูแลเจมี่ The Time Machine (2002)
Engaging Death Dealers in public and chasing after some human was not what I had in mind.สู้กับพวกทูตแห่งความตายในที่สาธารณะ แล้วยังวิ่งไล่พวกมนุษย์อีก Underworld (2003)
I find your presence engaging and your conversation sparkling.ข้าประจักษ์ว่าองค์หญิงนั้นงดงามและสูงส่ง อีกทั้งยังมีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลม Mulan 2: The Final War (2004)
The answer lay in the home of a neighbor who, 20 minutes earlier, had been engaging in... an altogether different type of crime.คำตอบนั้น ได้นอนอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ผู้ที่... ในอีก 20 นาทีต่อมา Smiles of a Summer Night (2007)
Copythat, AV-81 engaging.รับทราบ เอวี 81 จะเริ่มลงมือ Live Free or Die Hard (2007)
Engaging telemetry.เชื่อมข้อมูลทางไกล Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Coordinates are locked. Hyperdrive is engaging.ล็อคพิกัดเรียบร้อย ไฮเปอร์ไดร์ฟกำลังทำงาน Destroy Malevolence (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGING    IH0 N G EY1 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engaging    (v) ˈɪngˈɛɪʤɪŋ (i1 n g ei1 jh i ng)
engagingly    (a) ˈɪngˈɛɪʤɪŋliː (i1 n g ei1 jh i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehschalter {m}engaging spring switch [Add to Longdo]
Steckkraft {f}engaging force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
噛合わせ;かみ合わせ;噛合せ;噛み合せ;かみ合せ[かみあわせ, kamiawase] (n) (1) engaging or meshing (of gears); (2) occlusion (of teeth) [Add to Longdo]
山行者[さんこうしゃ, sankousha] (n) (See ハイカー,登山者) mountain hiker; person engaging in walking activities in the mountains [Add to Longdo]
従事[じゅうじ, juuji] (n,vs) (See 携わる) engaging; pursuing; following (e.g. profession or occupation); (P) [Add to Longdo]
刃物三昧[はものざんまい, hamonozanmai] (n,vs) (engaging in a) knife fight [Add to Longdo]
退耕[たいこう, taikou] (n) (obs) giving up government service and engaging in agriculture [Add to Longdo]
非難合戦;批難合戦[ひなんかっせん, hinankassen] (n,vs) (engaging in a round of) mutual criticism; repeated attacks on each other [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engaging
   adj 1: attracting or delighting; "an engaging frankness"; "a
       piquant face with large appealing eyes" [syn: {engaging},
       {piquant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top