ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engagement ring

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engagement ring-, *engagement ring*, engagement r
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engagement ring[N] แหวนหมั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engagement ringแหวนหมั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engagement ringHe gave her an engagement ring last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหวนหมั้น[N] engagement ring
แหวนหมั้น[N] engagement ring

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหวนหมั้น[n. exp.] (waēn man) EN: engagement ring   FR: bague de fiançailles [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlobungsring {m} | Verlobungsringe {pl}engagement ring | engagement rings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
婚約指輪[こんやくゆびわ, konyakuyubiwa] (n) engagement ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  engagement ring
      n 1: a ring given and worn as a sign of betrothal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top