ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engagement

EH0 N G EY1 JH M AH0 N T   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engagement-, *engagement*
English-Thai: Longdo Dictionary
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engagement[N] การสัญญา, See also: การทำข้อตกลง, การนัดหมาย, Syn. appointment, commitment
engagement[N] การสู้รบ, See also: การทำสงคราม, Syn. battle, combat
engagement[N] การหมั้น, Syn. betrothal, commitment
engagement[N] งานระยะสั้น
engagement[N] สภาวะที่กำลังทำงานอยู่
engagement ring[N] แหวนหมั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
engagement ringแหวนหมั้น
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engagementการหมั้น [ดู betrothal] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
engagementข้อผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement giftของหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement to marryการหมั้น [ดู betrothal] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Engagement Order ใบสั่งที่เป็นข้อผูกพัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม Rebecca (1940)
I can look it up in my engagement diary if you like.ผมไปดูในสมุดนัดให้ก็ได้ครับถ้าคุณต้องการ Rebecca (1940)
I'm awfully sorry, but I do have a prior dinner engagement.ฉันต้องขอโทษแต่ฉันมีนัดตอนอาหารมื้อเย็นแล้ว The Blues Brothers (1980)
We have no pressing engagements.เราไม่มีงานอะไร Gandhi (1982)
May I take this opportunity to congratulate you on your engagement.ฉันอาจจะใช้โอกาสที่จะแสดงความ ยินดีกับคุณในการมีส่วนร่วมของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's odd, but when I hired Vizzini to have her murdered on our engagement day,ก็แปลกดี แต่ตอนที่ข้าจ้างเวสสินิ ให้ฆ่าเธอในวันหมั้น The Princess Bride (1987)
- Has anybody seen my engagement ring?- ใครเห็นแหวนหมั้นฉันมั้ง The One with the Sonogram at the End (1994)
Monica, you know that's not how you look for an engagement ring in a lasagna.โนนิก้านี้ไม่ใช่วิธี หาแหวนหมั้นในลาซานญ่าหรอก The One with the Sonogram at the End (1994)
I can answer for Mr and Mrs Gardiner. We have no fixed engagements.ฉันให้คำตอบแทนคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ได้เลย พวกเราไม่มีธุระอะไรที่ต้องทำค่ะ Episode #1.5 (1995)
"but if you will perform the engagements I have ventured to make for you, they will before long.""แต่ถ้านายอยากจะให้พวกเขาหมั้นกัน พี่ก็จะจัดการแทนนายให้เอง พวกเขายังคงรออยู่" Episode #1.5 (1995)
- What engagements?-หมั้นหมายอะไร Episode #1.5 (1995)
The engagement between them is of a peculiar kind.การหมั้นหมายระหว่างพวกเขาเป็นสิ่งพิเศษ Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engagement"Didn't you get married!?" "Oh, we split up. Engagement broken."
engagementDo you have any engagement tomorrow?
engagementHe announced his engagement to her.
engagementHe announced his engagement to Miss Brown.
engagementHe gave her an engagement ring last night.
engagementHis parents approve of the engagement.
engagementI am very happy to hear about your engagement.
engagementI congratulate you on your engagement.
engagementIf I had not had a previous engagement, I could have come to the party.
engagementI have another engagement.
engagementI have a previous engagement at ten.
engagementI have broken off our engagement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองหมั้น[N] engagement gold, See also: betrothal gold, Example: พ่อแม่ต้องขายทรัพย์สิน จำนำที่ดิน เพื่อจะเป็นสินสอดทองหมั้นในการสู่ขอภรรยาให้ลูกชาย, Thai definition: ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
แหวนหมั้น[N] engagement ring
แหวนหมั้น[N] engagement ring

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำนำ[n.] (kān jamnam) FR: engagement [m] ; emprunt gagé [m]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting   FR: rendez-vous [m]
การรับพนักงาน[n. exp.] (kān rap phanak ngān) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
การรับพนักงานเข้ามา[n. exp.] (kān rap phanak ngān khao mā) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
ข้อผูกพัน[n.] (khøphūkphan) EN: commitment ; obligation ; pledge   FR: obligation [f] ; engagement [m]
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; wish ; resolution ; aspiration   FR: résolution [f] ; engagement [m]
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution   FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สาบานตัว[v.] (sābān tūa) EN: take an oath   FR: prendre un engagement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGEMENT    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T
ENGAGEMENTS    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engagement    (n) ˈɪngˈɛɪʤmənt (i1 n g ei1 jh m @ n t)
engagements    (n) ˈɪngˈɛɪʤmənts (i1 n g ei1 jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
订婚[dìng hūn, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ, / ] engagement, #18,503 [Add to Longdo]
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, / ] engagement; wedding contract, #41,281 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstellung {f} | Einstellungen {pl}engagement | engagements [Add to Longdo]
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement [Add to Longdo]
Engagement {n} (Theater)engagement [Add to Longdo]
Verlobung {f} | Verlobungen {pl} | eine Verlobung lösenengagement | engagements | to break (off) an engagement [Add to Longdo]
Verlobungsring {m} | Verlobungsringe {pl}engagement ring | engagement rings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージメント[, enge-jimento] (n) engagement [Add to Longdo]
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P) [Add to Longdo]
会戦[かいせん, kaisen] (n,vs) engagement; battle [Add to Longdo]
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement [Add to Longdo]
結納[ゆいのう, yuinou] (n,vs) engagement gift; (ceremonial) exchange of engagement gifts [Add to Longdo]
結納式[ゆいのうしき, yuinoushiki] (n) traditional Japanese engagement ceremony; engagement party [Add to Longdo]
合戦[かっせん, kassen] (n) battle; engagement; (P) [Add to Longdo]
婚約[こんやく, konyaku] (n,vs,adj-no) engagement; betrothal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engagement
   n 1: a hostile meeting of opposing military forces in the course
      of a war; "Grant won a decisive victory in the battle of
      Chickamauga"; "he lost his romantic ideas about war when he
      got into a real engagement" [syn: {battle}, {conflict},
      {fight}, {engagement}]
   2: a meeting arranged in advance; "she asked how to avoid
     kissing at the end of a date" [syn: {date}, {appointment},
     {engagement}]
   3: a mutual promise to marry [syn: {betrothal}, {troth},
     {engagement}]
   4: the act of giving someone a job [syn: {employment},
     {engagement}]
   5: employment for performers or performing groups that lasts for
     a limited period of time; "the play had bookings throughout
     the summer" [syn: {engagement}, {booking}]
   6: contact by fitting together; "the engagement of the clutch";
     "the meshing of gears" [syn: {engagement}, {mesh}, {meshing},
     {interlocking}]
   7: the act of sharing in the activities of a group; "the teacher
     tried to increase his students' engagement in class
     activities" [syn: {engagement}, {participation},
     {involvement}, {involution}] [ant: {non-engagement}, {non-
     involvement}, {nonparticipation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top