ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enfranchise

EH0 N F R AE1 N CH AY2 Z   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enfranchise-, *enfranchise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enfranchise[VT] ให้มีสิทธิเลือกตั้ง, See also: ให้สิทธิเลือกตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
disenfranchise(ดิสเอนแฟรน'ไชซ) vt. ดูdisfranchise.

English-Thai: Nontri Dictionary
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ,การให้สิทธิออกเสียง,การให้สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enfranchise๑. ให้สิทธิเลือกตั้ง (แก่พลเมือง) (ก. ปกครอง)๒. ให้สิทธิมีผู้แทน (แก่ท้องถิ่น) (ก. ปกครอง)๓. เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enfranchisementการให้สิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enfranchisement of tenancyการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเนื่องจากการเช่า (ระยะยาว) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take in that kingdom and enfranchise that.Take in that kingdom and enfranchise that. The Glamorous Life (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFRANCHISE    EH0 N F R AE1 N CH AY2 Z
ENFRANCHISED    EH0 N F R AE1 N CH AY2 Z D
ENFRANCHISES    EH0 N F R AE1 N CH AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enfranchise    (v) ˈɪnfrˈæntʃaɪz (i1 n f r a1 n ch ai z)
enfranchised    (v) ˈɪnfrˈæntʃaɪzd (i1 n f r a1 n ch ai z d)
enfranchises    (v) ˈɪnfrˈæntʃaɪzɪz (i1 n f r a1 n ch ai z i z)
enfranchisement    (n) ˈɪnfrˈæntʃɪzmənt (i1 n f r a1 n ch i z m @ n t)
enfranchisements    (n) ˈɪnfrˈæntʃɪzmənts (i1 n f r a1 n ch i z m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
失権[しっけん, shikken] (n,vs) loss of rights; disenfranchisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enfranchise
   v 1: grant freedom to; as from slavery or servitude; "Slaves
      were enfranchised in the mid-19th century" [syn:
      {affranchise}, {enfranchise}]
   2: grant voting rights [ant: {disenfranchise}, {disfranchise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top