ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enforcement

EH0 N F AO1 R S M AH0 N T   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enforcement-, *enforcement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enforcement[N] การบังคับใช้, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย, การดำเนินการ

English-Thai: Nontri Dictionary
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enforcementการบังคับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enforcementการบังคับใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of judgment; execution of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of mortgageการบังคับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of pledgeการบังคับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement, lawการบังคับใช้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enforcementการบังคับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้ The Blues Brothers (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
Local law enforcement. It's about time you got here.นายอำเภอ ฉันจะขอแนะนำตัวนะ Toy Story (1995)
But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example.But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example. Gattaca (1997)
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้ Gattaca (1997)
- Yeah. No active enforcement.- ใช่ ไม่ค่อยเข้มงวดหรอก The Jackal (1997)
This is work for a serious law enforcement professional. You mean like a bathroom attendant?นี่เป็นงานร้ายแรงของ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Inspector Gadget 2 (2003)
Enforcement of an arrest warrantบักคับกักขัง Oldboy (2003)
LEO, short for law enforcement officer.คุณเพิ่งมาใหม่เหรอ... .. เดนนิส Yankee White (2003)
Off-duty law enforcement personnel, report for duty immediately.หน่วยรบที่ไม่ได้ประจำการ รายงานตัวเข้าประจำการด่วน Resident Evil: Apocalypse (2004)
If so, knowledge of law enforcement does suggest a criminal record.ถ้าเป็นอย่างนั้น เขามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อาจเป็นได้ที่เขาเคยก่อคดีมาก่อน Extreme Aggressor (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบังคับใช้[N] enforcement, See also: promulgation, compulsion, obligation, Example: หากไม่มีบทเฉพาะกาลไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบังคับใช้[n. exp.] (kān bangkhap chai) EN: enforcement   
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkhap chai kotmāi) EN: law enforcement   FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm raēng) EN: reinforcement   FR: renforcement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFORCEMENT    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T
ENFORCEMENTS    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEMENT'S    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enforcement    (n) ˈɪnfˈɔːsmənt (i1 n f oo1 s m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwang {m} | Zwänge {pl}enforcement | enforcements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンフォースメント[, enfo-sumento] (n) enforcement [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
強行[きょうこう, kyoukou] (n,vs) (1) forcing; enforcement; (adj-na) (2) forced; enforced; (P) [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
警察当局[けいさつとうきょく, keisatsutoukyoku] (n) law enforcement authority; police authorities; the police [Add to Longdo]
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) [Add to Longdo]
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P) [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enforcement
      n 1: the act of enforcing; ensuring observance of or obedience
           to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top