ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enforce

EH0 N F AO1 R S   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enforce-, *enforce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enforce[VT] ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม, See also: บังคับให้ทำ, Syn. coerce, compel, force
enforce on[PHRV] บังคับให้, See also: บังคับ, Syn. force on
enforcement[N] การบังคับใช้, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย, การดำเนินการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enforce(เอนฟอร์ส') vt. ทำให้ปฎิบัติตาม,ใช้กำลังบังคับ,บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, See also: enforceability n. ดูenforce enforcer n. ดูenforce enforcive adj. ดูenforce enforcement n. ดูenforce
reenforce(รีเอนฟอร์ส') =reinforce (ดู), See also: reenforcement n. reenforceer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforceable(adj) บังคับได้,ใช้กำลังบังคับได้
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
reenforce(vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enforcementการบังคับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enforcementการบังคับใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of judgment; execution of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of mortgageการบังคับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of pledgeการบังคับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement, lawการบังคับใช้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enforcementการบังคับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้ The Blues Brothers (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์ Stand by Me (1986)
As Chief Enforcer of all Florin, I trust you with this secret.ในฐานะผู้นำทางทหารของฟลอริน , ข้าเชื่อใจที่จะบอกความลับนี้กับเจ้า The Princess Bride (1987)
My regular enforcers will be inadequate.เรามีกำลังไม่เพียงพอ The Princess Bride (1987)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
Local law enforcement. It's about time you got here.นายอำเภอ ฉันจะขอแนะนำตัวนะ Toy Story (1995)
But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example.But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example. Gattaca (1997)
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้ Gattaca (1997)
- Yeah. No active enforcement.- ใช่ ไม่ค่อยเข้มงวดหรอก The Jackal (1997)
We teachers decide which rule is enforced and whenเหล่าอาจารย์ได้ตัดสินใจใช้กฎบังคับไปแล้ว GTO (1999)
This is work for a serious law enforcement professional. You mean like a bathroom attendant?นี่เป็นงานร้ายแรงของ ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enforceThe dictator enforced obeisance on the people.
enforceThe government must enforce the law immediately.
enforceThe law was enforced immediately.
enforceThe new law was enforced on the people of the island.
enforceThere is a law against dropping litter but it is rarely enforced.
enforceThe supervisor enforced the rules here in this factory.
enforceThey enforced obedience upon us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้[V] enforce, See also: compel, Syn. บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี), Example: เขาไม่มีเวลาไปให้ปากคำตำรวจจนตำรวจต้องเอ่ยปากลงแส้, Thai definition: ใช้อำนาจบังคับให้ปฏิบัติตาม
บังคับใช้[V] enforce, See also: give force to, Example: กฎหมายฉบับนี้มีบังคับใช้มานานแล้ว จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้, Thai definition: ให้ปฏิบัติตาม, Notes: (กฎหมาย)
การบังคับใช้[N] enforcement, See also: promulgation, compulsion, obligation, Example: หากไม่มีบทเฉพาะกาลไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก
หักคอ[V] force, See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose, Syn. บังคับเอา, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai definition: ถือวิสาสะบังคับเอา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap chai) EN: enforce ; give force to   FR: entrer en vigueur
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
โดยถูกบังคับ[adj.] (dōi thūk bangkhap) EN: enforced ; compulsory   
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
การบังคับใช้[n. exp.] (kān bangkhap chai) EN: enforcement   
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkhap chai kotmāi) EN: law enforcement   FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra banchī dōi thūk bangkhap) EN: enforced liquidation   
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm raēng) EN: reinforcement   FR: renforcement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFORCE    EH0 N F AO1 R S
ENFORCER    EH0 N F AO1 R S ER0
ENFORCES    EH0 N F AO1 R S AH0 Z
ENFORCED    EH0 N F AO1 R S T
ENFORCERS    EH0 N F AO1 R S ER0 Z
ENFORCEMENT    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T
ENFORCEABLE    EH0 N F AO1 R S AH0 B AH0 L
ENFORCEMENTS    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEMENT'S    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEABILITY    EH0 N F AO2 R S AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enforce    (v) ˈɪnfˈɔːs (i1 n f oo1 s)
enforced    (v) ˈɪnfˈɔːst (i1 n f oo1 s t)
enforces    (v) ˈɪnfˈɔːsɪz (i1 n f oo1 s i z)
enforceable    (j) ˈɪnfˈɔːsəbl (i1 n f oo1 s @ b l)
enforcement    (n) ˈɪnfˈɔːsmənt (i1 n f oo1 s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强制[qiáng zhì, ㄑㄧㄤˊ ㄓˋ, / ] enforce; enforcement; forcibly, #4,660 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンフォースメント[, enfo-sumento] (n) enforcement [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
貫き通す[つらぬきとおす, tsuranukitoosu] (v5s,vt) to enforce (one's) will; (P) [Add to Longdo]
強行[きょうこう, kyoukou] (n,vs) (1) forcing; enforcement; (adj-na) (2) forced; enforced; (P) [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
警察当局[けいさつとうきょく, keisatsutoukyoku] (n) law enforcement authority; police authorities; the police [Add to Longdo]
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enforce
   v 1: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
      everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
      {exempt}, {free}, {relieve}]
   2: compel to behave in a certain way; "Social relations impose
     courtesy" [syn: {enforce}, {impose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top