ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enfold

EH0 N F OW1 L D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enfold-, *enfold*, enfol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enfold[VT] ห่อหุ้ม, Syn. enclose, envelop, wrap
enfold[VT] โอบกอด, See also: กอด, สวมกอด, Syn. embrace
enfold in[PHRV] กอดไว้ให้แน่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enfold(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด, See also: enfolder n. ดูenfold enfoldment n. ดูenfold, Syn. embrace
tenfoldadj. ประกอบด้วยสิบส่วน,สิบเท่า adv. เป็นสิบเท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
sevenfold(adj) มีเจ็ดส่วน,เจ็ดเท่า
tenfold(adj) สิบเท่า
tenfold(adv) เป็นสิบเท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# And you sang "Sail to me, sail to me, Let me enfold you." ## And you sang "Sail to me, sail to me, Let me enfold you." # The Lovely Bones (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบกอด[V] embrace, See also: enfold, encircle, Syn. สวมกอด, กอดรัด, Example: รุ่นพี่ยิ้มให้ฉันแล้วโอบกอดด้วยความรักใคร่เอ็นดู, Thai definition: กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง
โอบ[V] embrace, See also: enfold, clasp, hug, Example: หญิงชราโอบร่างหลานชายเข้ามาไว้ในอ้อมอก, Thai definition: เอาแขนอ้อมไว้, เอาแขนทั้ง 2 อ้อมไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug   FR: embrasser ; enlacer
สวมกอด[v.] (sūamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle   FR: embrasser ; étreindre

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFOLD    EH0 N F OW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enfold    (v) ˈɪnfˈould (i1 n f ou1 l d)
enfolds    (v) ˈɪnfˈouldz (i1 n f ou1 l d z)
enfolded    (v) ˈɪnfˈouldɪd (i1 n f ou1 l d i d)
enfolding    (v) ˈɪnfˈouldɪŋ (i1 n f ou1 l d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P) [Add to Longdo]
七重[ななえ, nanae] (n,adj-no) sevenfold; seven-ply [Add to Longdo]
十重[とえ, toe] (n,adj-no) tenfold [Add to Longdo]
十倍[じゅうばい, juubai] (n) ten times; tenfold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enfold
   v 1: enclose or enfold completely with or as if with a covering;
      "Fog enveloped the house" [syn: {envelop}, {enfold},
      {enwrap}, {wrap}, {enclose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top