ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enfilade

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enfilade-, *enfilade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enfilade[N] การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร, See also: การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร, Syn. raking fire
enfilade[N] ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง, See also: ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง
enfilade[VT] ยิงกราด, See also: ระดมยิงไปตามแนวรบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He chose and elevated position with excellent enfilade and perfect field of fire.จำไว้ว่า คนร้ายก่อเหตุเวลากลางคืน การที่จะหยุดเขาได้ L.D.S.K. (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นแถว[adv.] (pen thaēo) EN: in rows ; in large numbers   FR: en enfilade ; file de
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer   FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ยิงกราด[v. exp.] (ying krāt) EN: rake ; strafe ; enfilade   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enfilade
   n 1: gunfire directed along the length rather than the breadth
      of a formation [syn: {enfilade}, {enfilade fire}]
   v 1: rake or be in a position to rake with gunfire in a
      lengthwise direction

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top