ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enfeeble

EH0 N F IY1 B AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enfeeble-, *enfeeble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enfeeble[VT] ตัดกำลัง, See also: ทำให้อ่อนแอ, Syn. enervate, exhaust, weaken
enfeebled[ADJ] อ่อนแอ, See also: หมดแรง, Syn. effete, infirm, weakened

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust

English-Thai: Nontri Dictionary
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFEEBLE    EH0 N F IY1 B AH0 L
ENFEEBLED    EH0 N F IY1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enfeeble    (v) ˈɪnfˈiːbl (i1 n f ii1 b l)
enfeebled    (v) ˈɪnfˈiːbld (i1 n f ii1 b l d)
enfeebles    (v) ˈɪnfˈiːblz (i1 n f ii1 b l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enfeeble
      v 1: make weak; "Life in the camp drained him" [syn: {enfeeble},
           {debilitate}, {drain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top