ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enervated

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enervated-, *enervated*, enervat, enervate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enervated[ADJ] ซึ่งอ่อนกำลัง, See also: ซึ่งอ่อนแอ, Syn. exhausted, worn-out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enervated(เอน'เนอเวทิด) adj. ไร้พลังงาน,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Syn. weak

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enervated    (v) ˈɛnəvɛɪtɪd (e1 n @ v ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated [Add to Longdo]
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enervated
      adj 1: lacking strength or vigor [syn: {adynamic}, {asthenic},
             {debilitated}, {enervated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top