ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enervate

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enervate-, *enervate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enervate[VT] ทำให้ร่างกายอ่อนแอ, See also: ทำให้จิตใจอ่อนแอ, Syn. enfeeble, exhaust, weaken
enervated[ADJ] ซึ่งอ่อนกำลัง, See also: ซึ่งอ่อนแอ, Syn. exhausted, worn-out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enervate(เอน'เนอเวท) vt. ตัดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง -adj. ซึ่งอ่อนกำลัง., See also: enervation n. ดูenervate enervative adj. ดูenervate enervator n. ดูenervate
enervated(เอน'เนอเวทิด) adj. ไร้พลังงาน,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Syn. weak

English-Thai: Nontri Dictionary
enervate(vt) ทำให้อ่อนเปลี้ย,ทำให้เพลีย,ทำให้อ่อนแอ,ตัดกำลัง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enervate    (v) ˈɛnəvɛɪt (e1 n @ v ei t)
enervated    (v) ˈɛnəvɛɪtɪd (e1 n @ v ei t i d)
enervates    (v) ˈɛnəvɛɪts (e1 n @ v ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated [Add to Longdo]
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enervate
   v 1: weaken mentally or morally
   2: disturb the composure of [syn: {faze}, {unnerve}, {enervate},
     {unsettle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top