ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

energize

EH1 N ER0 JH AY2 Z   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -energize-, *energize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
energize[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ขะมักเขม้น, ทำให้มีพลังงาน, Syn. activate, fortify, invigorate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
energize(เอน'เนอไจซ) v. กระตุ้นการทำให้,ให้พลังงาน., See also: energiser n. ดูenergize energizer n. ดูenergize, Syn. activate

English-Thai: Nontri Dictionary
energize(vt) ทำให้เกิดกำลัง,ให้พลัง,ทำให้ขะมักเขม้น,กระตุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How unfortunate though, I feel energized whenever you do that!แต่โชคร้ายนะ ชั้นกลับรู้สึกเหมือนได้รับพลังเต็มเปี่ยมเลย Almost Love (2006)
All of a sudden I feel energized again.'มิกะ' กับ 'มิกัน' Koizora (2007)
Kind of like the itty-bitty Energizer Bunny from hell, huh?เหมือนกระต่ายในโฆษณาถ่านไฟฉาย ถูกผีเข้าใช่มั๊ยล่ะ Transformers (2007)
Anything to energize my workforce.ทุกอย่างมันเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานผม Hot Fuzz (2007)
Energize plasma rotors.เดินเครื่องปืนพลาสม่า Rising Malevolence (2008)
Energize.เดินเครื่องได้ Star Trek (2009)
The crowd seemed quite energized.คนดูท่าทางฮึกเหิมกันน่าดู TRON: Legacy (2010)
I'm oddly energized.เอาล่ะ คุณควรกลับบ้าน The Proof in the Pudding (2010)
Get 'em energized, fired up!ทำให้พวกนั้นมีพลังให้ได้! Wolf Moon (2011)
Hetty's still got Nell running around like the Energizer Bunny.แฮตตี้ยังคงให้เนลเป็นคนประสานงาน เหมือน Energizer Bunny Cyber Threat (2011)
Energize.ปล่อยกระแสไฟ! The Transporter Malfunction (2012)
Energize.ปล่อยกระแสไฟ! The Transporter Malfunction (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENERGIZE    EH1 N ER0 JH AY2 Z
ENERGIZED    EH1 N ER0 JH AY2 Z D
ENERGIZER    EH1 N ER0 JH AY2 Z ER0
ENERGIZES    EH1 N ER0 JH AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
energize    (n) ˈɛnəʤaɪz (e1 n @ jh ai z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 energize
   v 1: cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate
      me"; "This herbal infusion doesn't stimulate" [syn:
      {stimulate}, {arouse}, {brace}, {energize}, {energise},
      {perk up}] [ant: {calm}, {de-energise}, {de-energize},
      {sedate}, {tranquilize}, {tranquillise}, {tranquillize}]
   2: raise to a higher energy level; "excite the atoms" [syn:
     {excite}, {energize}, {energise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top