ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endwise

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endwise-, *endwise*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา endwise มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *endwise*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endwise[ADV] ไปจนสุดทาง, Syn. endways

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endwise    (a) ˈɛndwaɪz (e1 n d w ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ende {n}; Zweck {m}; Ziel {n} (von) | letztes Ende | am Ende seiner Kraft | am Ende der Geschichte | am oberen Ende | am Ende seiner Künste sein | ein Ende machen | am Ende sein | langsam zu Ende gehen; versiegen; versickern; im Sande verlaufen | einer Sache ein Ende machen | das Ende vom Lied | mit dem Ende nach vorne; mit dem Ende zuerst | mit den Enden aneinander | gegen Ende seiner Tageend (of) | fag end | at the end of one's tether | at the end of the story | at the head | to be at one's wits end | to put an end to | to be running on empty | to peter out | to put a stop to sth. | the end of the story | endwise; endways | end to end; endwise | in his declining days [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endwise
   adv 1: on end or upright; "sticks leaning against the wall
       endways" [syn: {endways}, {endwise}]
   2: in or toward the direction of the ends; lengthwise; "endways
     pressure" [syn: {endways}, {endwise}]
   3: with the end forward or toward the observer; "houses built
     endways" [syn: {endways}, {endwise}, {end on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top