ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endways

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endways-, *endways*, endway
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endways[ADV] ไปจนสุดทาง, Syn. endwise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endwaysadv. ปลายสุด,ตามยาว,ไปทางปลาย, Syn. endwise

English-Thai: Nontri Dictionary
endways(adv) ปลายทาง,ปลายสุด,ตามยาว,เรียงกัน,ต่อกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endways    (a) ˈɛndwɛɪz (e1 n d w ei z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endways
   adv 1: on end or upright; "sticks leaning against the wall
       endways" [syn: {endways}, {endwise}]
   2: in or toward the direction of the ends; lengthwise; "endways
     pressure" [syn: {endways}, {endwise}]
   3: with the end forward or toward the observer; "houses built
     endways" [syn: {endways}, {endwise}, {end on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top