ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enduringly

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enduringly-, *enduringly*, enduring
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had the good fortune of saving his life, which means that he is now enduringly indebted to me.ข้าโชคดีที่เคยช่วยชีวิตเขา นั่นหมายถึงชีวิตที่รอดของเขาเป็นหนี้ข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนนาน[adv.] (yeūnnān) EN: for long ; enduringly ; lastingly   FR: durablement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enduringly    (a) ˈɪndjˈuəʴrɪŋliː (i1 n d y u@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enduringly
      adv 1: in an enduring manner; "Roman culture was enduringly
             fertilized"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top