ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enduring

EH0 N D Y UH1 R IH0 NG   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enduring-, *enduring*, endur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring[ADJ] อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your enduring faithfulness.ความยึดมั่นที่จะคงอยู่ชั่วกาล The Princess Bride (1987)
- We're enduring it as best we can, Miss Bingley.-พวกเราจะอดทนให้มากที่สุดที่จะทำได้ค่ะ มิสบิงลี่ย์ Episode #1.5 (1995)
The enduring myth of Heaven.เรื่องเล่าที่ยืนยาวของสวรรค์ City of Angels (1998)
But I'm enduring itแต่ชั้นทนได้ Oldboy (2003)
But I'm enduring itแต่ชั้นทนมันได้ Oldboy (2003)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
Prince JuMong is enduring the humiliation.องค์ชายจูมงกำลังอดทดกับการถูกลบหลู่ Episode #1.41 (2006)
Enduring one type, but not large numbers of ghost jengiläisiä.ปล่อยมันไปอีกสักครั้งเถอะ เบอร์มันไม่หายไปหรอก Paranormal Activity (2007)
I can't believe it, enduring for centuries like this.ไม่อยากจะเชื่อเลย อดทนมาหลายสิบปี Teeth (2007)
Families are created with love. And by enduring relationships.ครอบครัวต้องก่อด้วยความรักและสัมพันธ์ที่มั่นคง Heyy Babyy (2007)
If enduring such contemptible abasement is my future,หากการอนทนอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักเกียจ ข้าจะไม่อดทนอีกต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)
The oldest and most enduring story told by man.เรื่องเล่าที่เก่าที่สุดของมนุษย์ที่ยังคงอยู่ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduringThere are various ways of enduring the pain.
enduringThis film is indeed an enduring masterpiece.
enduringThis is so enduring as to make even the most diligent worker give up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
มีมาตลอด[X] (mī mā taløt) EN: enduring   
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual   FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ทน[adj.] (thon) EN: enduring ; durable ; lasting   
เยื้อ[X] (yeūa) EN: enduring ; lasting ; protracted   
ยืน[adj.] (yeūn) EN: long-lasting ; durable ; long ; lasting ; enduring   
ยืนนาน[adv.] (yeūnnān) EN: for long ; enduringly ; lastingly   FR: durablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURING    EH0 N D Y UH1 R IH0 NG
ENDURING    AH0 N D UH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enduring    (v) ˈɪndjˈuəʴrɪŋ (i1 n d y u@1 r i ng)
enduringly    (a) ˈɪndjˈuəʴrɪŋliː (i1 n d y u@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
根の良い[こんのよい, konnoyoi] (n) enduring; persevering [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enduring
   adj 1: unceasing; "an abiding belief"; "imperishable truths"
       [syn: {abiding}, {enduring}, {imperishable}]
   2: patiently bearing continual wrongs or trouble; "an enduring
     disposition"; "a long-suffering and uncomplaining wife" [syn:
     {enduring}, {long-suffering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top