ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endure

EH0 N D Y UH1 R   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endure-, *endure*
Possible hiragana form: えんづれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endure[VI] คงอยู่, See also: อยู่รอด, รอดมาได้, Syn. last, survive
endure[VI] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
endure[VT] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,

English-Thai: Nontri Dictionary
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
"I will show him what a man can do and what a man endures, " he thought.ฉันจะแสดงให้เขาเห็นสิ่งที่ มนุษย์สามารถทำได้ และสิ่งที่มนุษย์ยังคงอยู่ที่เขาคิด ว่า The Old Man and the Sea (1958)
Now that I have him coming so beautifully, God help me to endure.ตอนนี้ที่ฉันมีเขามาเพื่อให้ สวยงาม พระเจ้าช่วยฉันจะทน ฉันจะพูด The Old Man and the Sea (1958)
I haven't published a word in 17 years, and still I have to endure lunatics like you.ฉันไม่ได้เขียนแม้แต่คำเดียวใน 17 ปี แต่ฉันยังต้องทนกับ คนวิกลจริตอย่างนาย Field of Dreams (1989)
And began a mystery that still endures.และเริ่มสิ่งลึกลับที่ยังคงอยู่จนบัดนี้ Rapa Nui (1994)
Is this to be endured? It shall not be!ไร้ญาติและไร้วาสนา นี่มันจะยืนยงมั้ยล่ะ มันต้องไม่มีทางแน่ Episode #1.6 (1995)
You've no idea what I've endured. And why such haste?รู้มั๊ย มันทรมานขนาดไหน แล้วทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ด้วย The Red Violin (1998)
God help me endure !ขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยลูกช้างด้วย! The Old Man and the Sea (1999)
Can a young woman after the odyssey of a widowhood endured for the love of country hope for protection in the shelter of a new life?ซึ่งมีเพียงคำถามเดียวว่า... หญิงสาวคนนึง... หลังจากตกพุ่มหม้ายเพราะความรักชาติ Malèna (2000)
For things are made to endure in the Shire passing from one generation to the next.สำหรับสิ่งที่ทำด้วยความล้มเหลว/ในไชร์ ..... ผ่านมาจากหนึ่งยุค/ไปข้างหน้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The spirit of Sauron endured.วิญญาณของซอรอนยังอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It should have ended that day, but evil was allowed to endure.มันควรจะจบเมื่อวันนั้น เเต่ความชั่วร้ายก็ยังลอยนวล The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endureA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
endureAs he couldn't endure, he took to his heels.
endureEven I can't endure it.
endureEven if life is lonely free time, it endures it.
endureHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
endureHe can not endure already.
endureHe can't endure my selfishness any more.
endureHe has endured physical and mental pain.
endureHis works will endure for centuries.
endureI cannot endure being disturbed in my work.
endureI cannot endure you should go.
endureI can't endure that noise a moment longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายทั้งเป็น[V] live with suffering, See also: endure, torture, Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม, Example: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ, Thai definition: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
อด[V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
ยั่งยืน[V] last, See also: endure, continue, keep on, Syn. จีรังยั่งยืน, ยืนยง, ยืนนาน, Example: ชีวิตคู่ของเขาคงจะยั่งยืนตลอดไป อย่างที่ใครๆ อยากให้เป็น, Thai definition: คงทนอยู่เป็นเวลานาน
ยืนยง[V] last, See also: endure, maintain, live on, continue, persist, Example: สิ่งใดเล่าที่จะสามารถดำรงความเป็นมนุษยชาติให้ยืนยงคงอยู่ได้นอกจากความเสียสละ, Thai definition: คงอยู่นาน
มานะ[V] endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. พยายาม, Example: เด็กคนนี้สมองไม่ดี แต่ก็มานะเรียนจนจบ, Thai definition: พยายามทำแม้จะมีอุปสรรค
อดทน[V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อึด[V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
ตากหน้า[V] endure shame, See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy), Syn. แบกหน้า, บากหน้า, Example: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร, Thai definition: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ตรำ[V] drudge, See also: endure, suffer, undergo, Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ, Example: ฉันตรำงานมาแล้วทั้งวันขอพักก่อนแล้วกัน, Thai definition: ทำอย่างหนัก, ทำอยู่กลางแจ้ง
ตรากตรำ[V] endure, See also: persist, persevere, struggle, attempt, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, วิริยะ, Example: ชาวนาตรากตรำกับงานหนักจนตัวดำ, Thai definition: ทนทำอย่างไม่คิดถึงความยากลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient   FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support   
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain   
ก้มหน้าทนไป[v. exp.] (kom nā thon pai) EN: endure with fortitude ; bear patiently   
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURE    EH0 N D Y UH1 R
ENDURE    AH0 N D UH1 R
ENDURED    EH0 N D Y UH1 R D
ENDURED    AH0 N D UH1 R D
ENDURES    EH0 N D Y UH1 R Z
ENDURES    AH0 N D UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endure    (v) ˈɪndjˈuəʴr (i1 n d y u@1 r)
endured    (v) ˈɪndjˈuəʴd (i1 n d y u@1 d)
endures    (v) ˈɪndjˈuəʴz (i1 n d y u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] endure; to boil, #5,679 [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] endure; may; can, #6,094 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience [Add to Longdo]
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently [Add to Longdo]
堪へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1,vi,vt) (See 堪える) to bear; to stand; to endure; to put up with [Add to Longdo]
堪る;堪まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See 堪らない) to bear (often adds emphasis); to endure [Add to Longdo]
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
持ち堪える(P);持堪える(P);持ちこたえる[もちこたえる, mochikotaeru] (v1,vt) to hold out (e.g. against pressure); to withstand; to endure; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P) [Add to Longdo]
耐え得る;耐えうる[たえうる, taeuru] (exp) to withstand; to be able to endure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endure
   v 1: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot
      bear his constant criticism"; "The new secretary had to
      endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to
      tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable
      marriage" [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach},
      {bear}, {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide},
      {suffer}, {put up}]
   2: face and withstand with courage; "She braved the elements"
     [syn: {weather}, {endure}, {brave}, {brave out}]
   3: continue to live through hardship or adversity; "We went
     without water and food for 3 days"; "These superstitions
     survive in the backwaters of America"; "The race car driver
     lived through several very serious accidents"; "how long can
     a person last without food and water?" [syn: {survive},
     {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
     out}]
   4: undergo or be subjected to; "He suffered the penalty"; "Many
     saints suffered martyrdom" [syn: {suffer}, {endure}] [ant:
     {enjoy}]
   5: last and be usable; "This dress wore well for almost ten
     years" [syn: {wear}, {hold out}, {endure}]
   6: persist for a specified period of time; "The bad weather
     lasted for three days" [syn: {last}, {endure}]
   7: continue to exist; "These stories die hard"; "The legend of
     Elvis endures" [syn: {prevail}, {persist}, {die hard}, {run},
     {endure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top