ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endurance

EH1 N D ER0 AH0 N S   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endurance-, *endurance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endurance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. fortitude, patience, perserverance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability

English-Thai: Nontri Dictionary
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enduranceความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Endurance Testแบบทดสอบความทนทาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
Measure brain activity, endurance, most of it I don't even understand.การวัดการทำงานของสมองความอดทนมากที่สุดของมันฉันไม่ได้เข้าใจ Cubeº: Cube Zero (2004)
All of the greatest religions... speak of the soul's endurance beyond the end of life.ศาสนายิ่งใหญ่ทั้งหลาย... กล่าวถึงวิญญาณที่ยังคงอยู่ต่อจากชีวิตที่สิ้นไป The Illusionist (2006)
Endurance.ความอดทน Balls of Fury (2007)
- It's testing our endurance.-อาจจะเป็นการทดสอบความอดทนของพวกเราก็ได้นะ Saw V (2008)
I suggest playing a game of endurance.ฉันว่าเรามาเล่นเกมฝึกอดทนกันดีกว่า Dogtooth (2009)
I guess I don't have the endurance that you all have.ฉันคิดว่าฉันไม่มีความอดทน เหมือนกับคุณ Hitting the Ground (2010)
A rare and welcome respite from endless battle awaits Jedi Knights Anakin Skywalker and Mace Windu as they travel through deep space aboard the Jedi cruiser Endurance, preparing to rendezvous with a Republic frigate.การหยุดพักอันหายากและน่ายินดี จากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด รอคอยอัศวินเจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเมซ วินดูอยู่ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านห้วงอวกาศ โดยยานลาดตระเวนเจไดเอ็นดูแรนซ์ Death Trap (2010)
Welcome aboard the Jedi cruiser, Endurance.ยินดีต้อนรับสู่ยานลาดตระเวนเจได เอ็นดูแรนซ์ Death Trap (2010)
Until we get navigation back, the Endurance is a fat, easy target.จนกว่าระบบนำร่องจะใช้การได้ เอ็นดูแรนซ์จะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย Death Trap (2010)
He's been tortured to the limit of human endurance. Can you help him?เค้าถูกทรมาณจนเกินกว่าจะมีใครรับไหว ท่านมีวิธีช่วยเค้าบ้างมั้ย The Sword in the Stone: Part One (2011)
That's either adrenaline or an extremely high endurance level.ถ้าไม่ใช่เพราะอดรีนาลีน ก็มีพลังล้นเหลือ The Bittersweet Science (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduranceHis laziness is past the margin of endurance.
enduranceHis tyrannies were beyond endurance.
enduranceNobody is able to succeed without endurance.
enduranceYou need great endurance to run ten thousand meters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความยืนยง[N] endurance, See also: bearableness, steadfastness, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
ความทนทาน[N] durability, See also: endurance, stability, permanence, Syn. ความทน, Ant. ความเปราะบาง, Example: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ความอึด[n.] (khwām eut) FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankhong) EN: stability ; durability ; endurance ; security   FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURANCE    EH1 N D ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endurance    (n) ˈɪndjˈuəʴrəns (i1 n d y u@1 r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐力[nài lì, ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, ] endurance, #19,357 [Add to Longdo]
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, / ] endurance; long term continuous travel or use, #19,992 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauertraining {n}endurance training [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeitsprüfung {f}endurance test [Add to Longdo]
Dauerlauf {m} | Dauerläufe {pl}endurance run | endurance runs [Add to Longdo]
Dauertest {m}; Belastungsprobe {f}endurance test [Add to Longdo]
Dauerversuch {m}endurance test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P) [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance [Add to Longdo]
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endurance
   n 1: the power to withstand hardship or stress; "the marathon
      tests a runner's endurance"
   2: a state of surviving; remaining alive [syn: {survival},
     {endurance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top