ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endur

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endur-, *endur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endure[VI] คงอยู่, See also: อยู่รอด, รอดมาได้, Syn. last, survive
endure[VI] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
endure[VT] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring[ADJ] อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
endurance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. fortitude, patience, perserverance
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting

English-Thai: Nontri Dictionary
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enduranceความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Endurance Testแบบทดสอบความทนทาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endurA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
endurAs he couldn't endure, he took to his heels.
endurEven I can't endure it.
endurEven if life is lonely free time, it endures it.
endurHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
endurHe can not endure already.
endurHe can't endure my selfishness any more.
endurHe has endured physical and mental pain.
endurHis laziness is past the margin of endurance.
endurHis tyrannies were beyond endurance.
endurHis works will endure for centuries.
endurI cannot endure being disturbed in my work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายทั้งเป็น[V] live with suffering, See also: endure, torture, Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม, Example: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ, Thai definition: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ทนทายาด[ADV] endurably, See also: bearably, continuously, Syn. ทนทรหด, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คืออยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน
อด[V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ยั่งยืน[V] last, See also: endure, continue, keep on, Syn. จีรังยั่งยืน, ยืนยง, ยืนนาน, Example: ชีวิตคู่ของเขาคงจะยั่งยืนตลอดไป อย่างที่ใครๆ อยากให้เป็น, Thai definition: คงทนอยู่เป็นเวลานาน
ยืนยง[V] last, See also: endure, maintain, live on, continue, persist, Example: สิ่งใดเล่าที่จะสามารถดำรงความเป็นมนุษยชาติให้ยืนยงคงอยู่ได้นอกจากความเสียสละ, Thai definition: คงอยู่นาน
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
มานะ[V] endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. พยายาม, Example: เด็กคนนี้สมองไม่ดี แต่ก็มานะเรียนจนจบ, Thai definition: พยายามทำแม้จะมีอุปสรรค
อดทน[V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อึด[V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient   FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support   
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain   
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
ความอึด[n.] (khwām eut) FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankhong) EN: stability ; durability ; endurance ; security   FR: stabilité [f] ; sécurité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURE    EH0 N D Y UH1 R
ENDURE    IH0 N D UH1 R
ENDURED    EH0 N D Y UH1 R D
ENDURED    IH0 N D UH1 R D
ENDURES    EH0 N D Y UH1 R Z
ENDURES    IH0 N D UH1 R Z
ENDURING    EH0 N D Y UH1 R IH0 NG
ENDURING    IH0 N D UH1 R IH0 NG
ENDURANCE    EH1 N D ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endure    (v) ˈɪndjˈuəʳr (i1 n d y u@1 r)
endured    (v) ˈɪndjˈuəʳd (i1 n d y u@1 d)
endures    (v) ˈɪndjˈuəʳz (i1 n d y u@1 z)
enduring    (v) ˈɪndjˈuəʳrɪŋ (i1 n d y u@1 r i ng)
endurable    (j) ˈɪndjˈuːrəbl (i1 n d y uu1 r @ b l)
endurance    (n) ˈɪndjˈuəʳrəns (i1 n d y u@1 r @ n s)
enduringly    (a) ˈɪndjˈuəʳrɪŋliː (i1 n d y u@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] endure; to boil, #5,679 [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] endure; may; can, #6,094 [Add to Longdo]
耐力[nài lì, ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, ] endurance, #19,357 [Add to Longdo]
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, / ] endurance; long term continuous travel or use, #19,992 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently [Add to Longdo]
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top