ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endued

EH0 N D UW1 D   
504 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endued-, *endued*, endu, endue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา endued มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *endued*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endue[VT] ให้ความสามารถ, See also: ให้คุณลักษณะ, Syn. indue
endure[VI] คงอยู่, See also: อยู่รอด, รอดมาได้, Syn. last, survive
endure[VI] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
endure[VT] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
vendue[N] การเร่ขาย, See also: การขายทอดตลาด, Syn. auction, public sale
addendum[N] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addendum[N] สิ่งที่เพิ่มเข้า
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring[ADJ] อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
pendulum[N] ลูกตุ้ม, See also: สิ่งที่แกว่งไปมา, Syn. swing, pendant, oscillator
pudendum[N] อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
endurance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. fortitude, patience, perserverance
pendulous[ADJ] แกว่งไปมา, See also: ซึ่งห้อยอยู่, Syn. swaying, swinging, dangling
endue with[PHRV] มอบให้ด้วย
referendum[N] ประชามติ, See also: มติมหาชน, Syn. plebiscite, vote
corrigendum[N] ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข, Syn. error, mistake
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience
be past endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, See also: สุดทน, Syn. be beyond
go past endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, See also: เกินกว่าที่คาดไว้, Syn. get beyond, get past
be beyond endurance[IDM] เกินกว่าจะทนได้, Syn. be past endurance, get beyond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
corrigendum(คอ'ริเจนเดิม) n. ความผิดที่ควรแก้ไข (โดยเฉพาะเรื่องการพิมพ์ผิด), See also: corrigenda n. ใบแก้คำผิด -pl. corrigenda
credendum(คริเดน'ดัม) n. ลัทธิที่ต้องการความเชื่อ,สิ่งที่เชื่อถือ -pl. credenda
definiendumn. ศัพท์.
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
pendulum(เพน'ดิวลัม) n. ลูกตุ้ม,สิ่งที่แกว่งไปมา
referendum(เรฟฟะเรน'ดัม) n. ประชามติ,การลงประชามติ,คะแนนเสียงที่ประชาชนลง pl. referendums,referenda

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
pendulous(adj) ส่าย,แกว่ง,ไหว,ห้อย,ขึ้นๆลงๆ
pendulum(n) ลูกตุ้มนาฬิกา
referendum(n) การลงประชามติ,คะแนนเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palate, pendulous; uvulaลิ้นไก่ [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendular-แกว่งไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendular nystagmus; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendular reflexรีเฟล็กซ์แกว่งไกว (ขา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendulousย้อย, ยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendulous; cernuousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pendulous abdomenท้องยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendulous palate; uvulaลิ้นไก่ [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pudendumอวัยวะเพศภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referendumการลงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
referendumการขอประชามติ, การลงประชามติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referendum, mandatoryการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การลงประชามติแก้ไขกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, pendularรีเฟล็กซ์แกว่งไกว (ขา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad referendum (L.)เพื่อขอประชามติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad referendum (L.)เพื่อขอความเห็นชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addendumบทเพิ่มเติม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdomen, pendulousท้องยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus ad rem; jus ad rem acquirendum (L.)สิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem acquirendum (L.); jus ad remสิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jerk nystagmus; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Q.E.F. (quod erat faciendum)ซ.ต.ส. (ซึ่งต้องสร้าง) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat faciendum (Q.E.F.)ซึ่งต้องสร้าง (ซ.ต.ส.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mandatory referendumการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การลงประชามติแก้ไขกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cernuous; pendulousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nystagmus, jerk; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nystagmus, pendular; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uvula; palate, pendulousลิ้นไก่ [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Referendumการลงประชามติ [TU Subject Heading]
Abdomen, Pendulousพุงยื่นย้อย, หน้าท้องหย่อน, ท้องและเอวมีไขมันมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา, ไขมันบริเวณท้องและเอวมีมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา [การแพทย์]
Cardiopulmonary Enduranceความแข็งแรงทนทานของระบบหัวใจและปอด [การแพทย์]
Enduranceความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Endurance Testแบบทดสอบความทนทาน [การแพทย์]
Exercise, Enduranceการออกกำลังกายชนิดยาวนาน,การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานในการทำงาน [การแพทย์]
Exercise, Pendulumท่าบริหารหัวไหล่ [การแพทย์]
Exercise, Rhythmical Enduranceออกกำลังเป็นจังหวะติดต่อกัน [การแพทย์]
simple pendulumลูกตุ้มอย่างง่าย, ระบบที่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็ก แขวนด้วยเชือกเบา ความยาวคงตัว อีกปลายตรึงแน่น เมื่อดึงวัตถุให้เชือกทำมุมเล็ก ๆ กับแนวดิ่ง แล้วปล่อย วัตถุจะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (แกว่ง) รอบตำแหน่งสมดุล (ดู restoring force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Movement, Pendularการเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มนาฬิกา [การแพทย์]
Muscle Endurance, Localกล้ามเนื้อมีความแกร่งและทนทาน [การแพทย์]
Muscular Enduranceความทนทานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi.Der Radiosendung. Hi. Bottom of the World (2014)
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
"I will show him what a man can do and what a man endures, " he thought.ฉันจะแสดงให้เขาเห็นสิ่งที่ มนุษย์สามารถทำได้ และสิ่งที่มนุษย์ยังคงอยู่ที่เขาคิด ว่า The Old Man and the Sea (1958)
Now that I have him coming so beautifully, God help me to endure.ตอนนี้ที่ฉันมีเขามาเพื่อให้ สวยงาม พระเจ้าช่วยฉันจะทน ฉันจะพูด The Old Man and the Sea (1958)
Your enduring faithfulness.ความยึดมั่นที่จะคงอยู่ชั่วกาล The Princess Bride (1987)
I haven't published a word in 17 years, and still I have to endure lunatics like you.ฉันไม่ได้เขียนแม้แต่คำเดียวใน 17 ปี แต่ฉันยังต้องทนกับ คนวิกลจริตอย่างนาย Field of Dreams (1989)
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
And began a mystery that still endures.และเริ่มสิ่งลึกลับที่ยังคงอยู่จนบัดนี้ Rapa Nui (1994)
- We're enduring it as best we can, Miss Bingley.-พวกเราจะอดทนให้มากที่สุดที่จะทำได้ค่ะ มิสบิงลี่ย์ Episode #1.5 (1995)
Is this to be endured? It shall not be!ไร้ญาติและไร้วาสนา นี่มันจะยืนยงมั้ยล่ะ มันต้องไม่มีทางแน่ Episode #1.6 (1995)
The enduring myth of Heaven.เรื่องเล่าที่ยืนยาวของสวรรค์ City of Angels (1998)
You've no idea what I've endured. And why such haste?รู้มั๊ย มันทรมานขนาดไหน แล้วทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ด้วย The Red Violin (1998)
God help me endure !ขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยลูกช้างด้วย! The Old Man and the Sea (1999)
Can a young woman after the odyssey of a widowhood endured for the love of country hope for protection in the shelter of a new life?ซึ่งมีเพียงคำถามเดียวว่า... หญิงสาวคนนึง... หลังจากตกพุ่มหม้ายเพราะความรักชาติ Malèna (2000)
For things are made to endure in the Shire passing from one generation to the next.สำหรับสิ่งที่ทำด้วยความล้มเหลว/ในไชร์ ..... ผ่านมาจากหนึ่งยุค/ไปข้างหน้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The spirit of Sauron endured.วิญญาณของซอรอนยังอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It should have ended that day, but evil was allowed to endure.มันควรจะจบเมื่อวันนั้น เเต่ความชั่วร้ายก็ยังลอยนวล The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It is always ready to excuse, to trust, to hope and to endure whatever comes."มันคือการพร้อมที่จะให้อภัย, เชื่อใจ และหวัง... . และยาวนาน A Walk to Remember (2002)
If they had told me it was going to be 15 years could it have been easier to endure?ถ้าตอนนั้นพวกมันบอกผม ว่ามันจะยาวนานถึง 15 ปี มีอะไรง่ายกว่าการอดทนไหม Oldboy (2003)
But I'm enduring itแต่ชั้นทนได้ Oldboy (2003)
But I'm enduring itแต่ชั้นทนมันได้ Oldboy (2003)
I can no longer endure moments when he looks bored with meฉันไม่สามารถ อดทนได้อีกต่อไป เมื่อเค้าเริ่มเบื่อ ที่จะอยู่กับฉัน Sweet Sex and Love (2003)
Oh, about five minutes ago, actually after I endured blistering winds, scorching desert...โอ้, ห้านาทีเอง, จริง ๆ หลังจากที่ ผมได้ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน Shrek 2 (2004)
He endures blistering winds and scorching desertsหลังจาก เขา ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน Shrek 2 (2004)
... hasbeendumpedintotheocean because of melting polar ice.... จากการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลาย The Day After Tomorrow (2004)
... sincetheStoneAge ,but I'veonly had to endure two years of servitude.... ยุคหินแต่ผมเพิ่งมาพบวิบากกรรมแค่2ปี The Day After Tomorrow (2004)
Measure brain activity, endurance, most of it I don't even understand.การวัดการทำงานของสมองความอดทนมากที่สุดของมันฉันไม่ได้เข้าใจ Cubeº: Cube Zero (2004)
Today, we will conduct a pendulum experiment.วันนี้เราจะมาทดลองลูกตุ้ม Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
What you see here is a pendulum.คุณเห็นอะไรจากลูกตุ้มนี่ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
If I swing one of these balls... it sets the pendulum in motion.ถ้าคุณแกว่งหนึ่งในลูกตุ้มเหล่านี้ มันจะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของลูกตุ้มทั้งหมด Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
But then I would think about this family and... all the things we've endured and the good things ahead of us.แต่ หลังจากนั้นแม่คิดถึง ครอบครัว และ หลายสิ่งหลายอย่างที่เราฝ่าฝันมา Crusade (2004)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
Never in our history had such a large group of men endured so much and complained so little.ไม่เคยมีครั้งไหนเลยในประวัติศาสตร์ ที่คนกลุ่มหนึ่ง... ได้อดทนอย่างมากมาย แต่บ่นเพียงน้อยนิด.. The Great Raid (2005)
Timendus est Deus e sancto suo... ipse potentiam dat et...Timendus est Deus e sancto suo... ipse potentiam dat et... Phantom Traveler (2005)
But I can't endure the sexyness!แต่ฉันไม่สามารถจะทนกับความรู้สึกแบบนี้ได้! Episode #1.1 (2006)
Prince JuMong is enduring the humiliation.องค์ชายจูมงกำลังอดทดกับการถูกลบหลู่ Episode #1.41 (2006)
I won't endure Song-Yang's insults anymore.ข้าจะไม่อดทนกับคำดูถูกของซองหยางอีกแล้ว Episode #1.41 (2006)
Until then, you must endure all the hardships and wait.ถึงตอนนั้น เจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและการรอคอย Episode #1.41 (2006)
After you endured all those days, it's about time to live comfortably.หลังจากที่เจ้าต้องอดทนมานาน คงถึงเวลาแล้วที่จะได้อยู่อย่างสบายเสียที Episode #1.43 (2006)
It's the simplest thing to cause more pain than a man can possibly endure.มันเป็นเรื่องง่ายที่สุด มันสร้างความเจ็บปวดเกินกว่าคนจะทนได้ Casino Royale (2006)
Even if Will succeeds, do not ask me to endure the sight of my daughter walking to the gallows.ถึงวิลล์จะทำสำเร็จ อย่าถามพ่อว่า ยอมทนเห็นลูกสาว ตัวเองเดินขึ้นตะแลงแกงรึเปล่า .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
All of the greatest religions... speak of the soul's endurance beyond the end of life.ศาสนายิ่งใหญ่ทั้งหลาย... กล่าวถึงวิญญาณที่ยังคงอยู่ต่อจากชีวิตที่สิ้นไป The Illusionist (2006)
You just have to endure for a little while, right?เธอต้องอดทนอีกนะ ใช่ไหม? Bomui walcheu (2006)
Just endure it for a while, please?ทนอีกนิดเดียวน่า ด้วยโปรด? Bomui walcheu (2006)
But know what was the hardest thing to endure?แต่รู้ไหม ว่าฉันต้องอดทนมากแค่ไหน? Apt. (2006)
I'm sorry you had to endure that.ผมขอโทษที่คุณต้องเจอกับเรื่องนี้ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Darling, I am so sorry you had to endure that. Are you all right?ที่รัก ผมขอโทษที่ทำให้คุณทนเรื่องแบบนี้ คุณเป็นอะไรไหม It Takes Two (2006)
He'll never be able to endure the cabg.เขาคงไม่สามารถทนการแคบจีได้ Kung Fu Fighting (2007)
Plus any prospective date would have to endure a rigorous vetting process to determine her Motivation.แล้วคนที่จะเข้ามาต้องพร้อมรับ... การตรวจสอบอย่างเข้มงวด ว่าทำไมเธอถึงอยากคบกับคุณ Chuck Versus the Truth (2007)
Enduring one type, but not large numbers of ghost jengiläisiä.ปล่อยมันไปอีกสักครั้งเถอะ เบอร์มันไม่หายไปหรอก Paranormal Activity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduI can't endure that noise a moment longer.
enduLet's endure till help comes.
enduI cannot endure you should go.
enduHis laziness is past the margin of endurance.
enduThey endured many difficulties.
enduI can't endure the noise.
enduThere are various ways of enduring the pain.
enduHis tyrannies were beyond endurance.
enduThey had to endure great hardship during the war.
enduEven I can't endure it.
enduThis is so enduring as to make even the most diligent worker give up.
enduNobody is able to succeed without endurance.
enduYou have to endure a lot of hardships in life.
enduEven if life is lonely free time, it endures it.
enduA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
enduYou must endure the pain.
enduAs he couldn't endure, he took to his heels.
enduI could hardly endure the pain.
enduShe endured to the bitter end.
enduHis works will endure for centuries.
enduYou need great endurance to run ten thousand meters.
enduI cannot endure being disturbed in my work.
enduOnly dedicated girls can endure this task.
enduThe government put the question to the people in a referendum.
enduThey had to endure a hard life.
enduKilby applied Emmet's theory to his investigation of the referendum held in Greece in 1948.
enduThis bridge will not endure long.
enduThe emigrants have endured physical and mental pain.
enduHe has endured physical and mental pain.
enduHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
enduHe can't endure my selfishness any more.
enduThis film is indeed an enduring masterpiece.
enduThe cottage will not endure a strong wind.
enduHe can not endure already.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
อย่างถาวร[ADV] permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
ตายทั้งเป็น[V] live with suffering, See also: endure, torture, Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม, Example: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ, Thai definition: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ทนทายาด[ADV] endurably, See also: bearably, continuously, Syn. ทนทรหด, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คืออยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน
ยืน[ADJ] long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
เหลืออดเหลือทน[ADV] beyond endurance, See also: beyond all bearing, Syn. เหลืออด, Example: พ่อระเบิดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบกริบไม่ได้ยินแม้เสียงลมพัด, Thai definition: สุดที่จะทนได้, สุดที่จะกลั้นได้
อด[V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
แบกหน้า[V] be shameless to, See also: be constantly gazed by the public, endure shame, Syn. ตากหน้า, Example: ผมไม่ยอมแบกหน้าไปขอความกรุณาจากเขา, Thai definition: จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก, Notes: (สำนวน)
ไม่ยั่งยืน[V] not last, See also: not endure, be not stable, Syn. ไม่จีรัง, ไม่ยืนยง, Example: ความรักของวัยรุ่นมักไม่ยั่งยืนเหมือนความรักของคนวัยทำงานแล้ว, Thai definition: อยู่ไม่นาน, ไม่คงทนยืนนาน
ยืนนาน[ADV] for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ยั่งยืน[V] last, See also: endure, continue, keep on, Syn. จีรังยั่งยืน, ยืนยง, ยืนนาน, Example: ชีวิตคู่ของเขาคงจะยั่งยืนตลอดไป อย่างที่ใครๆ อยากให้เป็น, Thai definition: คงทนอยู่เป็นเวลานาน
ยืนยง[V] last, See also: endure, maintain, live on, continue, persist, Example: สิ่งใดเล่าที่จะสามารถดำรงความเป็นมนุษยชาติให้ยืนยงคงอยู่ได้นอกจากความเสียสละ, Thai definition: คงอยู่นาน
ขันติ[N] patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ความอดกลั้น[N] tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความมั่นคง[N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
ฝืนทน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, Example: บางทีผมต้องฝืนทนและคุยไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
มานะ[V] endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. พยายาม, Example: เด็กคนนี้สมองไม่ดี แต่ก็มานะเรียนจนจบ, Thai definition: พยายามทำแม้จะมีอุปสรรค
อดทน[V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อดกลั้น[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก
ภาคผนวก[N] appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
อึด[V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
ตากหน้า[V] endure shame, See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy), Syn. แบกหน้า, บากหน้า, Example: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร, Thai definition: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ตรำ[V] drudge, See also: endure, suffer, undergo, Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ, Example: ฉันตรำงานมาแล้วทั้งวันขอพักก่อนแล้วกัน, Thai definition: ทำอย่างหนัก, ทำอยู่กลางแจ้ง
ตรากตรำ[V] endure, See also: persist, persevere, struggle, attempt, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, วิริยะ, Example: ชาวนาตรากตรำกับงานหนักจนตัวดำ, Thai definition: ทนทำอย่างไม่คิดถึงความยากลำบาก
ตุ้มน้ำหนัก[N] pendulum, Example: การเดินของนาฬิกาเชิงกลมาจากการเลื่อนลงของตุ้มน้ำหนัก หรือจากการที่สปริงซึ่งขดไว้คลายออก
ถาวร[ADJ] permanent, See also: lasting, enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: ประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกอีก 4 ประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะพร้อมใจกันลดการส่งออกอาวุธธรรมดาๆ, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ถาวร[V] be permanent, See also: be lasting, be enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: การเปลี่ยนแปลงเพราะฤทธิ์ยา เราก็ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ถาวร, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ทน[V] endure, See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand, Syn. อดกลั้น, อั้นไว้, ทานไว้, Example: คนเราต้องทนต่อสภาพสังคมที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทานอยู่ได้
ทนทาน[V] endure, See also: bear, stand, be durable, Syn. ทน, คงทน, Example: แม้กายจะแข็งแรง แต่ใจของคนแต่ละคนก็ไม่ได้ทนทานเท่ากาย, Thai definition: ไม่เสียหายง่าย
ทนทุกข์[V] suffer, See also: endure suffering, Syn. ทนทุกข์ทรมาน, Example: ชีวิตของเขาช่างเป็นชีวิตที่มีความสุข ไม่ต้องเดือดร้อนวิตกกังวล ไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาที่ประแดประดังในแต่ละวัน
ทนทุกข์ทรมาน[V] suffer, See also: endure suffering, Syn. ทนทุกข์, Example: ผมหมดหนทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ นอกจากปล่อยให้มันทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าจะตายไปเอง
ทรหึง[ADJ] for a long time, See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous, Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม, Ant. รวดเร็ว
ทรหด[V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
ใบแทรก[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ประชามติ[N] referendum, See also: public opinion, plebiscite, Syn. มติมหาชน, Example: ผลการหยั่งประชามติเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนเธอขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมากถึง 75%, Thai definition: มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง
ฐิติ[N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ[N] stability, See also: durability, endurance, Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ[N] stop, See also: being immovable, enduring forever, Syn. การหยุดอยู่
ก้มหน้า[V] persevere, See also: bear, endure, yield, Syn. จำทน, จำยอม, Example: ชาวนาต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไป, Thai definition: จำทน เช่น ต้องก้มหน้าตามประสายาก
กรำ[V] tolerate, See also: suffer, drudge, endure, Syn. ตรำ, ตรากตรำ, Example: แม่กรำแดดกรำฝนมาทั้งวันจนไม่สบาย
กล้ำกลืน[V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, ฝืนใจ, อดกลั้น, ฝืนทน, Example: เด็กหญิงหัวเราะเสียงใส ส่วนเขากล้ำกลืนฝืนทนยิ้มให้ทุกคนตลอดบ่าย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
กัดฟัน[V] endure, See also: make a determined effort, be patient, Syn. มานะ, อดทน, Example: ถึงแม้เขาได้สูญเสียผู้บังเกิดเกล้าไป แต่ด้วยความมานะพยายามเขาจึงอุตส่าห์กัดฟันเรียนจนจบ
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น
ความยั่งยืน[N] permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง
ความยืนยง[N] endurance, See also: bearableness, steadfastness, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยั่งยืน
ดาวเรือง[N] marigold, See also: calendula officinalis, Example: รอบเสาธงเด็กๆ ปลูกดอกดาวเรืองเหลืองอร่าม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tagetes erecta Linn. ในวงศ์ Compositae ดอกเป็นกระจุกสีเหลือง
ใบเสริม[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
สู้ทน[V] endure, See also: put up with, be patient, tolerate, bear, Syn. อดทน, บากบั่น, พากเพียร, Example: เขาสู้ทนความลำบาก ทำงานที่ต่างแดน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สบาย, Thai definition: มุ่งทำไม่ท้อถอย
หี[N] vagina, See also: pudendum, pudenda, cunt, Syn. โยนี, Thai definition: ของลับของเพศหญิง, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok   FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
ชโลม[v.] (chalōm) EN: anoint ; bathe ; besmear   FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ได้ทราบ[v. exp.] (dāi sāp) FR: avoir entendu parler de
ได้ยินมา[v. exp.] (dāiyin mā) EN: hear   FR: avoir entendu dire
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
ฟังมา[v. exp.] (fang mā) EN: have heard   FR: avoir entendu
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
หี[n.] (hī) EN: vagina ; pudendum ; pudenda ; cunt   FR: vagin [m] ; vulve [f]
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand   FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) FR: pendu ; suspendu
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
การลงประชามติ[n. exp.] (kān long prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การออกเสียงประชามติ[n. exp.] (kān øksīeng prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient   FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support   
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected   FR: espéré ; attendu
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain   
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīet) EN: strict ; serious ; strenuous   FR: tendu ; crispé
เครียด[adj.] (khrīet) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight   FR: stressé ; tendu ; crispé
แขวนอยู่[X] (khwaēn yū) FR: pendu
ความอึด[n.] (khwām eut) FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankhong) EN: stability ; durability ; endurance ; security   FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
ก้มหน้าทนไป[v. exp.] (kom nā thon pai) EN: endure with fortitude ; bear patiently   
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense   FR: rigide ; crispé ; tendu
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu
ไล้[v.] (lai) EN: apply ; smear ; rub on   FR: enduire ; barbouiller
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance   
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มีมาตลอด[X] (mī mā taløt) EN: enduring   
แน่ละ[xp] (naē la) FR: bien sûr ! ; bien entendu
นาฬิกาแขวน[n. exp.] (nālikā khwaēn) EN: wall clock ; clock   FR: horloge murale [f] ; pendule [f]
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of   FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
นึกไม่ถึง[v. exp.] (neuk mai theung) EN: be unexpected   FR: être inattendu ; être inopiné
นอย[v.] (nøi) EN: feel worried ; become tense ; be worried and tense   FR: se crisper ; être tendu
โนเนม[n.] (nōnēm) EN: no one knows of it ; not a big name   FR: jamais entendu parler
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURE    EH0 N D Y UH1 R
ENDURE    IH0 N D UH1 R
ENDUED    EH0 N D UW1 D
ENDURED    IH0 N D UH1 R D
ENDURED    EH0 N D Y UH1 R D
ENDURES    EH0 N D Y UH1 R Z
ENDUSER    EH1 N D Y UW2 Z ER0
BENDURE    B EY0 N D UH1 R EY0
ENDURES    IH0 N D UH1 R Z
ENDUSERS    EH1 N D Y UW2 Z ER0 Z
PENDULUM    P EH1 N JH AH0 L AH0 M
ENDURING    IH0 N D UH1 R IH0 NG
ENDURING    EH0 N D Y UH1 R IH0 NG
ADDENDUM    AH0 D EH1 N D AH0 M
ENDURANCE    EH1 N D ER0 AH0 N S
CALENDULA    K AH0 L EH1 JH AH0 L AH0
PENDULOUS    P EH1 N JH AH0 L AH0 S
ADDENDUMS    AH0 D EH1 N D AH0 M Z
LEVENDUSKY    L IH0 V IH0 N D AH1 S K IY0
REFERENDUM    R EH2 F ER0 EH1 N D AH0 M
REFERENDUMS    R EH2 F ER0 EH1 N D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endue    (v) ˈɪndjˈuː (i1 n d y uu1)
endued    (v) ˈɪndjˈuːd (i1 n d y uu1 d)
endues    (v) ˈɪndjˈuːz (i1 n d y uu1 z)
endure    (v) ˈɪndjˈuəʳr (i1 n d y u@1 r)
enduing    (v) ˈɪndjˈuːɪŋ (i1 n d y uu1 i ng)
endured    (v) ˈɪndjˈuəʳd (i1 n d y u@1 d)
endures    (v) ˈɪndjˈuəʳz (i1 n d y u@1 z)
addendum    (n) ˈədˈɛndəm (@1 d e1 n d @ m)
enduring    (v) ˈɪndjˈuəʳrɪŋ (i1 n d y u@1 r i ng)
pendulum    (n) pˈɛndjuləm (p e1 n d y u l @ m)
endurable    (j) ˈɪndjˈuːrəbl (i1 n d y uu1 r @ b l)
endurance    (n) ˈɪndjˈuəʳrəns (i1 n d y u@1 r @ n s)
pendulous    (j) pˈɛndjuləs (p e1 n d y u l @ s)
pendulums    (n) pˈɛndjuləmz (p e1 n d y u l @ m z)
enduringly    (a) ˈɪndjˈuəʳrɪŋliː (i1 n d y u@1 r i ng l ii)
referendum    (n) rˌɛfərˈɛndəm (r e2 f @ r e1 n d @ m)
corrigendum    (n) kˌɒrɪʤˈɛndəm (k o2 r i jh e1 n d @ m)
referendums    (n) rˌɛfərˈɛndəmz (r e2 f @ r e1 n d @ m z)
unendurable    (j) ˌʌnɪndjˈuəʳrəbl (uh2 n i n d y u@1 r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi, ㄅㄞˇ, / ] to arrange; to exhibit; to move to and fro; a pendulum, #2,080 [Add to Longdo]
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent, #2,697 [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] to beat; to endure; to tolerate, #3,090 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant, #3,346 [Add to Longdo]
克服[kè fú, ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, ] (try to) overcome (hardships etc); to conquer; to put up with; to endure, #3,817 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] to endure, #4,265 [Add to Longdo]
受不了[shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unbearable; unable to endure; can't stand, #5,361 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] endure; to boil, #5,679 [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] endure; may; can, #6,094 [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time, #6,420 [Add to Longdo]
忍受[rěn shòu, ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, ] bear; endure, #6,909 [Add to Longdo]
持久[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting, #7,535 [Add to Longdo]
经受[jīng shòu, ㄐㄧㄥ ㄕㄡˋ, / ] to undergo (hardship); to endure; to withstand, #10,546 [Add to Longdo]
追加[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title, #11,994 [Add to Longdo]
磨练[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance, #16,144 [Add to Longdo]
耐受[nài shòu, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ, ] to tolerate; endurance, #19,115 [Add to Longdo]
耐力[nài lì, ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, ] endurance, #19,357 [Add to Longdo]
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, / ] endurance; long term continuous travel or use, #19,992 [Add to Longdo]
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, / ] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation, #21,722 [Add to Longdo]
难熬[nán áo, ㄋㄢˊ ㄠˊ, / ] hard to bear; unendurable (pain, suffering), #22,997 [Add to Longdo]
隐忍[yǐn rěn, ㄧㄣˇ ㄖㄣˇ, / ] to bear patiently; to endure silently; to forbear, #23,418 [Add to Longdo]
耐性[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] patience; endurance, #24,697 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom), #24,739 [Add to Longdo]
受罪[shòu zuì, ㄕㄡˋ ㄗㄨㄟˋ, ] to endure; to suffer; hardships; torments; a hard time; a nuisance, #25,506 [Add to Longdo]
磨炼[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] same as 磨練|磨练, to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance, #26,367 [Add to Longdo]
全民公决[quán mín gōng jué, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum, #27,704 [Add to Longdo]
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, ] cross; crucifix; yoke one has to endure, #29,213 [Add to Longdo]
挨饿[ái è, ㄞˊ ㄜˋ, 饿 / ] to go hungry; to endure starvation; famished, #36,841 [Add to Longdo]
公决[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] public decision (by ballot); majority decision; a joint decision; referendum, #43,234 [Add to Longdo]
忍辱负重[rěn rǔ fù zhòng, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄈㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to endure humiliation as part of an important mission, #45,803 [Add to Longdo]
钟摆[zhōng bǎi, ㄓㄨㄥ ㄅㄞˇ, / ] pendulum, #60,069 [Add to Longdo]
甘之如饴[gān zhī rú yí, ㄍㄢ ㄓ ㄖㄨˊ ㄧˊ, / ] (set phrase) to take adversity with a smile; gladly endure hardships for a noble cause, #76,271 [Add to Longdo]
称多[Chèn duō, ㄔㄣˋ ㄉㄨㄛ, / ] (N) Chenduo (place in Qinghai), #92,259 [Add to Longdo]
补遗[bǔ yí, ㄅㄨˇ ㄧˊ, / ] addendum, #94,094 [Add to Longdo]
惨不忍闻[cǎn bù rěn wén, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄨㄣˊ, / ] too horrible to endure (成语 saw); tragic spectacle; appalling scenes of devastation, #235,790 [Add to Longdo]
忍耻[rěn chǐ, ㄖㄣˇ ㄔˇ, / ] to endure humiliation, #376,205 [Add to Longdo]
傅科摆[Fù kē bǎi, ㄈㄨˋ ㄎㄜ ㄅㄞˇ, / ] Foucault's pendulum, #455,245 [Add to Longdo]
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, / ] addition; appendix; addendum, #859,474 [Add to Longdo]
全民投票[quán mín tóu piào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] referendum; plebiscite [Add to Longdo]
公投[gōng tóu, ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, ] a referendum; abbr. for 公民投票 [Add to Longdo]
公民投票[gōng mín tóu piào, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] plebiscite; referendum [Add to Longdo]
公民表决[gōng mín biǎo jué, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum; decided by public vote [Add to Longdo]
忍得住[rěn de zhù, ㄖㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ, ] to refrain; to be able to endure it [Add to Longdo]
忍辱求全[rěn rǔ qiú quán, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩㄢˊ, ] to endure humiliation to preserve unity [Add to Longdo]
摆钟[bǎi zhōng, ㄅㄞˇ ㄓㄨㄥ, / ] pendulum clock [Add to Longdo]
有福同享,有祸同当[yǒu fú tóng xiǎng, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, you3 huo4 tong2 dang1, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
有福同享,有难同当[yǒu fú tóng xiǎng, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, you3 nan4 tong2 dang1, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
永久和平[yǒng jiǔ hé píng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] lasting peace; enduring peace [Add to Longdo]
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, ] everlasting; to endure forever [Add to Longdo]
茹痛[rú tòng, ㄖㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, ] to endure (suffering or sorrow) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure

German-Thai: Longdo Dictionary
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน
Anwendung(n) |die, pl. Anwendungen| การประยุกต์ใช้งาน, การใช้ การประยุกต์ใช้งาน เช่น die Anwendung einer Theorie การประยุกต์ทฤษฎีหนึ่งมาใช้งานจริง
Abwendung(n) |die, pl. Abwendungen| การป้องกัน, See also: S. Verhütung, Vorbeugung, Schutz
Fernsehsendung(n ) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblendung {f}dimming [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abfall {m}; Verschwendung {f} | Abfälle {pl}waste | litter; waste [Add to Longdo]
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Absenden {n}; Entsendung {f}dispatch; despatch [Add to Longdo]
Absender {m} einer Warensendungconsignor; shipper [Add to Longdo]
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy [Add to Longdo]
Abwendung {f}; Verhütung {f}; Vorbeugung {f}; Prävention {f} (gegen)prevention (of) [Add to Longdo]
Abwendungsrecht {n}right to forestall [Add to Longdo]
Änderung {f}; Veränderung {f}; Wendung {f}; Umkehr {f} | Änderungen {pl}; Veränderungen {pl}change | changes [Add to Longdo]
Andacht {f}; Zuwendung {f} | Andachten {pl}devotion | devotions [Add to Longdo]
Ansichtssendung {f}consignment on approval [Add to Longdo]
Anwendbarkeit {f}; Eignung {f}; Anwendungsmöglichkeit {f}applicability [Add to Longdo]
Anwenderprogramm {n}; Anwendungsprogramm {n}user program [Add to Longdo]
Anwendersoftware {f}; Anwendungssoftware {f}user software [Add to Longdo]
Anwendung {f}; Verwendung {f}; Einsatzfall {m} | weitere Anwendung | gewerbliche Anwendungapplication | additional application | industrial application [Add to Longdo]
Anwendung {f}; Einsatz {m}exertion [Add to Longdo]
praktische Anwendung {f}implementation [Add to Longdo]
Anwendungsdatei {f}application file [Add to Longdo]
Anwendungsbeispiel {n}example of use [Add to Longdo]
Anwendungsdatei {f}application for admission [Add to Longdo]
Anwendungsdaten {pl}application data [Add to Longdo]
Anwendungsdiskette {f}application diskette [Add to Longdo]
Anwendungsdokumentation {f}application documentation [Add to Longdo]
Anwendungsebene {f}application level [Add to Longdo]
Anwendungsentwicklung {f}application management [Add to Longdo]
Anwendungserfolg {m}success in application [Add to Longdo]
Anwendungsfehler {m}application error [Add to Longdo]
Anwendungsfunktion {f}application function [Add to Longdo]
Anwendungsgebiet {n}; Anwendungsbereich {m}area of application; field of application; scope of application [Add to Longdo]
Anwendungsgenerator {m} [comp.]applications generator [Add to Longdo]
Anwendungshilfe {f} | Anwendungshilfenapplication hint | application hints [Add to Longdo]
Anwendungsinformation {f}application information [Add to Longdo]
Anwendungsleiste {f} [comp.]task bar [Add to Longdo]
Anwendungspaket {n}; Applikationsprogramm {n} [comp.]applications package [Add to Longdo]
Anwendungspaket {n}; Anwendungssoftware {f} [comp.]application package [Add to Longdo]
Anwendungspaket {n}application kit [Add to Longdo]
Anwendungsprogramm {n} [comp.]application program [Add to Longdo]
Anwendungsprogrammierer {m} [comp.]application programmer [Add to Longdo]
Anwendungsprogrammierung {f} [comp.]application programming [Add to Longdo]
Anwendungsprotokoll {n}application log [Add to Longdo]
Anwendungsschicht {f}; Anwendungsebene {f}application layer [Add to Longdo]
Anwendungsschnittstelle {f} [comp.]application interface [Add to Longdo]
Anwendungssoftware {f} [comp.]application software [Add to Longdo]
Anwendungsstandard {m}application standard [Add to Longdo]
Anwendungsstatistik {f}application statistics [Add to Longdo]
Anwendungsstudie {f}application study [Add to Longdo]
Anwendungssystem {n}application system [Add to Longdo]
Anwendungssystem {n}applications system [Add to Longdo]
Anwendungstechnik {f}applications engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
ぼんぼん時計[ぼんぼんどけい, bonbondokei] (n) striking clock; wall clock; pendulum clock [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
オペラント条件づけ;オペラント条件付け[オペラントじょうけんづけ, operanto joukenduke] (n) operant conditioning [Add to Longdo]
フーコーの振り子[フーコーのふりこ, fu-ko-nofuriko] (n) Foucault's pendulum [Add to Longdo]
リファレンダム[, rifarendamu] (n) referendum [Add to Longdo]
レファレンダム[, refarendamu] (n) referendum [Add to Longdo]
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
姥彼岸[うばひがん;ウバヒガン, ubahigan ; ubahigan] (n) (uk) (obsc) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula) [Add to Longdo]
円錐振子[えんすいふりこ, ensuifuriko] (n) conical pendulum [Add to Longdo]
縁付く;縁づく[えんづく, enduku] (v5k,vi) to marry [Add to Longdo]
縁付ける[えんづける, endukeru] (v1,vt) to marry off; to give in marriage [Add to Longdo]
下野草[しもつけそう;シモツケソウ, shimotsukesou ; shimotsukesou] (n) (uk) meadowsweet (Filipendula multijuga) [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently [Add to Longdo]
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
堪へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1,vi,vt) (See 堪える) to bear; to stand; to endure; to put up with [Add to Longdo]
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
堪る;堪まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See 堪らない) to bear (often adds emphasis); to endure [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
関連付け[かんれんづけ, kanrenduke] (n) {comp} association [Add to Longdo]
関連付ける;関連づける[かんれんづける, kanrendukeru] (exp,v1) {comp} to relate [Add to Longdo]
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P) [Add to Longdo]
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
金銭ずく;金銭尽く;金銭づく;金銭尽(io)[きんせんずく(金銭ずく;金銭尽く;金銭尽);きんせんづく(金銭尽く;金銭づく;金銭尽), kinsenzuku ( kinsen zuku ; kinsen kotogotoku ; kinsen jin ); kinsenduku ( kinsen ko] (n) using money as a weapon; power of money [Add to Longdo]
金盞花[きんせんか, kinsenka] (n) marigold; Calendula officinalis [Add to Longdo]
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway [Add to Longdo]
古典的条件づけ;古典的条件付け[こてんてきじょうけんづけ, kotentekijoukenduke] (n) classical conditioning [Add to Longdo]
江戸彼岸[えどひがん;エドヒガン, edohigan ; edohigan] (n) (uk) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula) [Add to Longdo]
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
国民投票[こくみんとうひょう, kokumintouhyou] (n) national referendum; (P) [Add to Longdo]
根の良い[こんのよい, konnoyoi] (n) enduring; persevering [Add to Longdo]
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance [Add to Longdo]
枝垂れ桃;垂れ桃[しだれもも;シダレモモ, shidaremomo ; shidaremomo] (n) weeping peach (Prunus persica var. pendula) [Add to Longdo]
枝垂れ梅;垂れ梅[しだれうめ;ヒダレウメ, shidareume ; hidareume] (n) weeping plum (Prunus mume f. pendula); weeping Japanese apricot [Add to Longdo]
歯元[はもと, hamoto] (n) (1) root (of a tooth); (2) dedendum [Add to Longdo]
持ち堪える(P);持堪える(P);持ちこたえる[もちこたえる, mochikotaeru] (v1,vt) to hold out (e.g. against pressure); to withstand; to endure; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
持久[じきゅう, jikyuu] (n,vs) endurance; persistence; (P) [Add to Longdo]
主殿造り;主殿造[しゅでんづくり, shudendukuri] (n) (See 書院造) early phase of the shoin-zukuri residential architecture style [Add to Longdo]
住民投票[じゅうみんとうひょう, juumintouhyou] (n) local referendum; poll of residents [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]
追補[ついほ, tsuiho] addenda, addendum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中耳炎[ちゅうじえん, chuujien] Mittelohrentzuendung [Add to Longdo]
使命[しめい, shimei] Sendung, Beruf, Auftrag, Mission [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
円熟[えんじゅく, enjuku] Reife, Vollendung [Add to Longdo]
冒とく[ぼうとく, boutoku] Gotteslaesterung, Blasphemie, Schaendung, Entehrung [Add to Longdo]
創立[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
回送[かいそう, kaisou] Befoerderung, Verschickung, Versendung [Add to Longdo]
国慶節[こっけいせつ, kokkeisetsu] Jahrestag_der_Gruendung_der_VRChina [Add to Longdo]
[かん, kan] VOLLENDUNG [Add to Longdo]
完了[かんりょう, kanryou] Vollendung, Perfekt [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
完結[かんけつ, kanketsu] Vollendung [Add to Longdo]
完遂[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]
川口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] Anwendung [Add to Longdo]
打開[だかい, dakai] Durchbruch, Wendung, Loesung [Add to Longdo]
放送[ほうそう, housou] Radiosendung, Fernsehsendung [Add to Longdo]
河口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
河口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
活用[かつよう, katsuyou] (Nutz)Anwendung [Add to Longdo]
浪費[ろうひ, rouhi] Verschwendung, Vergeudung [Add to Longdo]
濫用[らんよう, ranyou] Missbrauch, widerrechtliche_Verwendung [Add to Longdo]
濫費[らんぴ, ranpi] Verschwendung, Vergeudung [Add to Longdo]
炎症[えんしょう, enshou] Entzuendung [Add to Longdo]
炎症病巣[えんしょうびょうそう, enshoubyousou] Entzuendungsherd [Add to Longdo]
究明[きゅうめい, kyuumei] Erforschung, Ergruendung [Add to Longdo]
結成[けっせい, kessei] Bildung, Gruendung [Add to Longdo]
結膜炎[けつまくえん, ketsumakuen] Bindehautentzuendung [Add to Longdo]
肺炎[はいえん, haien] Lungenentzuendung [Add to Longdo]
脳炎[のうえん, nouen] Gehirnentzuendung, Enzephalitis [Add to Longdo]
腹膜炎[ふくまくえん, fukumakuen] Bauchfellentzuendung [Add to Longdo]
言い回し[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] Einrichtung, Gruendung [Add to Longdo]
設立[せつりつ, setsuritsu] Errichtung, Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
設置[せっち, secchi] Anlegung, Errichtung, Gruendung [Add to Longdo]
贅沢[ぜいたく, zeitaku] Luxus, Verschwendung [Add to Longdo]
転換[てんかん, tenkan] Umstellung, Wendung, Ablenkung [Add to Longdo]
送金[そうきん, soukin] Geldsendung, Ueberweisung [Add to Longdo]
逆転[ぎゃくてん, gyakuten] Umkehrung, Wendung (ins Gegenteil) [Add to Longdo]
逓送[ていそう, teisou] Befoerderung, Uebermittlung, Sendung [Add to Longdo]
速達[そくたつ, sokutatsu] Eilsendung [Add to Longdo]
適用[てきよう, tekiyou] Anwendung, Verwendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top