หรือคุณหมายถึง endü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endue

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endue-, *endue*
Possible hiragana form: えんづえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endue[VT] ให้ความสามารถ, See also: ให้คุณลักษณะ, Syn. indue
endue with[PHRV] มอบให้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; be accident ; accidentally ; fortunaly   FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: area ; terrain ; floor space   FR: aire [f] ; surface [f] ; étendue [f] ; superficie [f] ; parcelle [f]
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์[n. exp.] (pheūnthī thāng phūmisāt) FR: étendue géographique [m] ; territoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDUED    EH0 N D UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endue    (v) ˈɪndjˈuː (i1 n d y uu1)
endued    (v) ˈɪndjˈuːd (i1 n d y uu1 d)
endues    (v) ˈɪndjˈuːz (i1 n d y uu1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endue
      v 1: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
           {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top