ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endothermic

EH2 N D OW0 TH ER1 M IH0 K   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endothermic-, *endothermic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endothermic[ADJ] โดยมีปฏิกริยาที่ดูดซับความร้อน
endothermic[ADJ] ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endothermic reactionปฏิกิริยาแบบดูดกลืนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endothermicพลังงานที่ต้องดูดเข้าไป,ปฏิกิริยาดูดความร้อน [การแพทย์]
endothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน, การเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบมีพลังงานเท่าเดิม จึงต้องดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
endothermic reactionปฏิกิริยาดูดความร้อน, ปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานเท่าเดิมจึงต้องดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOTHERMIC    EH2 N D OW0 TH ER1 M IH0 K

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endothermic
   adj 1: (of a chemical reaction or compound) occurring or formed
       with absorption of heat [syn: {endothermic},
       {endothermal}, {heat-absorbing}] [ant: {exothermal},
       {exothermic}, {heat-releasing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top