ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorse

EH0 N D AO1 R S   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorse-, *endorse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endorse[VT] เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน
endorse[VT] ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ, See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ, Syn. approve, confirm, support, Ant. condemn, denounce
endorsee[N] ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: Nontri Dictionary
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endorseสลักหลัง [ดู indorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorsementการสลักหลัง, ใบสลักหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู backing ความหมาย ที่ ๑ และ indorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorserผู้สลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endorseสลักหลัง [การบัญชี]
endorsements and amendmentsรายการบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง [การฑูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endorsement (n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
This isn't a cause. I don't need money or an endorsement.มันไม่ใช่เรื่องนั้น ผมไม่อยากได้เงินหรือมีผู้รับรอง Field of Dreams (1989)
Endorsed by the president.รับรองโดยประธาน The Russia House (1990)
I fully endorse it Let's try it at onceฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าน่าจะลองทำดูสักครั้ง The Nightmare Before Christmas (1993)
- I see 'em. We're going to line up Maddox's support and get Grey's endorsement.We're going to line up Maddox's support and get Grey's endorsement. Maid in Manhattan (2002)
What does he know about endorsements?ไหนจะเรื่องพรีเซนเตอร์สินค้าอีก Goal! The Dream Begins (2005)
Boy, I hate to arrest a public figure like yourself, but, hell, I don't think you got too many endorsement deals to worry about, now, do you?จริงๆผมก็ไม่อยาก จับคนมีชื่อเสียงอย่างคุณ แต่อย่างว่าคุณก็ ไม่มีชื่อไว้หากินเท่าไหร่แล้วนี่ The Longest Yard (2005)
- Endorse them.- เซ็นชื่อหลังเช็คให้ด้วยสิ 200 Pounds Beauty (2006)
Just a reminder, this station does not endorse vigilante justice.ต้องขอเรียนว่า สถานีของเรา ไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบ The Simpsons Movie (2007)
What if we get an endorsement from an airline?เป็นยังไงถ้าเราทำข้อตกลง กับสายการบิน? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I think we have enough endorsement deals.ฉันคิดว่าเราควรจะพอใจแล้วนะ ตกลงแบบนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
And you endorsed him.และคุณรับรองให้เขา. Last Man Standing (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endorseEndorse this check.
endorseI will endorse it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม[N] endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
สลักหลัง[V] endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
การสลักหลัง[n.] (kān salaklang) EN: endorsement   
การสลักหลังลอย[n. exp.] (kān salaklang løi) EN: blank endorsement   
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[n. exp.] (kān salaklang tūa laēk ngoen) EN: endorsement   
การเซ็นชื่อสลักหลัง[n. exp.] (kān sen cheū salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นลอย[n. exp.] (kān sen løi) EN: blank endorsement   FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสลักหลัง[n. exp.] (kān sen salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen salaklang dōi mī khø jamkat) EN: restrictive endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยระบุชื่อ [n. exp.] (kān sen salaklang dōi rabu cheū) EN: full endorsement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSE    EH0 N D AO1 R S
ENDORSED    EH0 N D AO1 R S T
ENDORSER    IH0 N D AO1 R S ER0
ENDORSES    EH0 N D AO1 R S IH0 Z
ENDORSERS    IH0 N D AO1 R S ER0 Z
ENDORSEMENT    EH0 N D AO1 R S M AH0 N T
ENDORSEMENTS    EH0 N D AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorse    (v) ˈɪndˈɔːs (i1 n d oo1 s)
endorsed    (v) ˈɪndˈɔːst (i1 n d oo1 s t)
endorses    (v) ˈɪndˈɔːsɪz (i1 n d oo1 s i z)
endorsement    (n) ˈɪndˈɔːsmənt (i1 n d oo1 s m @ n t)
endorsements    (n) ˈɪndˈɔːsmənts (i1 n d oo1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
賛同[さんどう, sandou] (n,vs) approval; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) [Add to Longdo]
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse [Add to Longdo]
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement [Add to Longdo]
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission [Add to Longdo]
裏づける(P);裏付ける[うらづける, uradukeru] (v1,vt) to support; to endorse; to substantiate; (P) [Add to Longdo]
裏書;裏書き[うらがき, uragaki] (n,vs) endorsement; proof; note on back of the scroll [Add to Longdo]
裏書人[うらがきにん, uragakinin] (n) endorser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endorse
   v 1: be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I
      backed Kennedy in 1960" [syn: {back}, {endorse}, {indorse},
      {plump for}, {plunk for}, {support}]
   2: give support or one's approval to; "I'll second that motion";
     "I can't back this plan"; "endorse a new project" [syn:
     {second}, {back}, {endorse}, {indorse}]
   3: guarantee as meeting a certain standard; "certified grade AAA
     meat" [syn: {certify}, {endorse}, {indorse}]
   4: sign as evidence of legal transfer; "endorse cheques" [syn:
     {endorse}, {indorse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top