ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endogenous

EH2 N D AO1 JH EH0 N AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endogenous-, *endogenous*, endogenou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endogenous[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิต, See also: ซึ่งเกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อ, Ant. exogenous
endogenous[ADJ] ไม่มีสาเหตุภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endogenousเกิดภายใน, จากภายใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endogenous infant mortalityภาวะการตายของทารกเนื่องจากพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endogenous infectionการติดเชื้อจากภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endogenous mortalityภาวะการตายเนื่องจากพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endogenous; endogenic-เกิดในกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endogenousในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย [การแพทย์]
Endogenous Activatorsสารตัวกระตุ้นที่ได้จากในกาย [การแพทย์]
Endogenous Causesสาเหตุภายใน [การแพทย์]
Endogenous Factorsปัจจัยจากภายในร่างกาย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOGENOUS    EH2 N D AO1 JH EH0 N AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内生的[nèi shēng de, ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙, / ] endogenous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endogenous
   adj 1: of or resembling an endogen
   2: derived or originating internally [syn: {endogenous},
     {endogenic}] [ant: {exogenic}, {exogenous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top