ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endocrinology

EH2 N D OW0 K R AH0 N AA1 L AH0 JH IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endocrinology-, *endocrinology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endocrinology[N] วิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endocrinologyวิทยาต่อมไร้ท่อ [มีความหมายเหมือนกับ hormonology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endocrinologyวิทยาต่อมไร้ท่อ [TU Subject Heading]
Endocrinologyวิทยาต่อมไร้ท่อ,ต่อมไร้ท่อ,วิทยา,ระบบต่อมไร้ท่อ,วิทยาเอนโดครีน [การแพทย์]
Endocrinology, Clinicalวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reproductive endocrinology.วิทยาต่อมไร้ท่อทางด้านการสืบพันธุ์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOCRINOLOGY    EH2 N D OW0 K R AH0 N AA1 L AH0 JH IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endocrinology
      n 1: the branch of medicine dealing with the endocrine glands
           and their secretions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top