ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endocrine

EH1 N D OW0 K R AY2 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endocrine-, *endocrine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endocrine(adj) เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endocrine๑. -หลั่งภายใน๒. ไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocrine gland; gland, aporic; gland, ductless; gland, incretoryต่อมไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocrine systemระบบต่อมไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endocrineต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrine Abnormalitiesความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ,การเปลี่ยนแปลงของต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrine Cellsเซลล์ของต่อมไร้ท่อ,เซลล์ต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrine diseasesโรคต่อมไร้ท่อ [TU Subject Heading]
Endocrine Diseasesต่อมไร้ท่อ,โรค,โรคต่อมไร้ท่อ,โรคระบบเอ็นโดคริน,โรคของต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrine Disordersความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ,ต่อมไร้ท่อผิดปกติ [การแพทย์]
Endocrine Dysfunctionsความผิดปกติของต่อมใต้สมอง [การแพทย์]
Endocrine Effectsผลทางต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrine Factorsสาเหตุจากต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Endocrine Functionหน้าที่ทางต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion.ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง The Lawnmower Man (1992)
the central endocrine gland has been removed. this count?ต่อมฮอร์โมนส่วนกลางถูกเอาไป The Same Old Story (2008)
It's not just alcoholics who have compromised endocrine systems.ไม่ใช่แค่พวกติดเหล้าเสียหน่อย ที่ีมีระบบต่อมไร้ท่อแย่ Amuse-Bouche (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบต่อมไร้ท่อ[rabop tǿm raithø] (n, exp) EN: endocrine system
ต่อมไร้ท่อ[tǿm raithø] (n, exp) EN: endocrine gland ; ductless gland  FR: glande endocrine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOCRINE EH1 N D OW0 K R AY2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone), #11,745 [Add to Longdo]
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone), #108,441 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
内分泌[ないぶんぴ(P);ないぶんぴつ, naibunpi (P); naibunpitsu] (n,adj-f) (1) endocrine; (n) (2) incretion; internal secretion; (P) [Add to Longdo]
内分泌腺[ないぶんぴせん;ないぶんぴつせん, naibunpisen ; naibunpitsusen] (n,adj-no) endocrine gland [Add to Longdo]
内分泌攪乱物質[ないぶんぴつかくらんぶっしつ, naibunpitsukakuranbusshitsu] (n) endocrine disruptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endocrine
   adj 1: of or belonging to endocrine glands or their secretions;
       "endocrine system" [syn: {endocrine}, {endocrinal}] [ant:
       {exocrine}]
   n 1: the secretion of an endocrine gland that is transmitted by
      the blood to the tissue on which it has a specific effect
      [syn: {hormone}, {endocrine}, {internal secretion}]
   2: any of the glands of the endocrine system that secrete
     hormones directly into the bloodstream [syn: {endocrine
     gland}, {endocrine}, {ductless gland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top