ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endocarditis

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endocarditis-, *endocarditis*, endocarditi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endocarditis[N] การอักเสบของเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endocarditisโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocarditis, bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [TU Subject Heading]
Endocarditisหัวใจอักเสบ,เยื่อบุหัวใจอักเสบ,ลิ้นหัวใจอักเสบ,การอักเสบของหัวใจ [การแพทย์]
Endocarditis, Bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Endocarditis, Bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบเพราะบัคเตรี,เยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย,ลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ,การติดเชื้อที่ลิ้นและผนังหัวใจจากเชื้อแบคทีเรีย,เยื่อบุหัวใจอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย,โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย,ลิ้นหัวใจอักเสบจากบัคเตรี,โรคลิ้นหัวใจติดเชื้อจากบัคเตรี,เยื่อบุหัวใจอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย [การแพทย์]
Endocarditis, Infectiveการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ,การติดเชื้อของลิ้นหัวใจ,การติดเชื้อที่ลิ้นและผนังหัวใจ,การอักเสบของเยื่อบุหัวใจ,การอักเสบติดเชื้อของลิ้นหัวใจ,เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ,โรคติดเชื้อเยื่อบุหัวใจ [การแพทย์]
Endocarditis, Infective, Fungalโรคลิ้นหัวใจอักเสบจากเชื้อรา [การแพทย์]
Endocarditis, Loffler'sเลิฟเลอร์เอนโดคาร์ไดติส [การแพทย์]
Endocarditis, Non-Infectiveโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบปราศจากเชื้อ [การแพทย์]
Endocarditis, Noninfectiveโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบปราศจากเชื้อ [การแพทย์]
Endocarditis, Staphylococcal Infectiveโรคลิ้นหัวใจอักเสบสแตฟฟิโลคอคคัส,โรคลิ้นหัวใจอักเสบสแตฟฟิโลคอดคัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She got bacterial endocarditis sometimes we tell the truth because the truth is all we have to giveเธอติดเชื้อแบคทีเรียเยื่อบุโพรงหัวใจอักเสบ บางครั้งเราต้องพูดความจริง ความจริงคือสิ่งที่เราทุกคนต้องพูด Let the Truth Sting (2007)
Endocarditis? No.อืมมมมมมม Alone (2007)
With aortic valve disease from an infectious endocarditis.aortic valve disease จากการติดเชื่อของ endocarditis Brave New World (2008)
Gonococcal endocarditis would explain the pulmonary edema, the delirium.Gonococcal endocarditis อธิบายได้ น้ำท่วมปอด การคุ้มคลั่ง Emancipation (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心内膜炎[しんないまくえん, shinnaimakuen] (n,adj-no) (See 心膜炎) endocarditis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endocarditis
      n 1: inflammation of the endocardium and heart valves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top