ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endless

EH1 N D L AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endless-, *endless*, endles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endless(adj) ซึ่งไม่สิ้นสุด, See also: ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน, Syn. illimitable, limitless, unceasing, unending
endless(adj) ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน
endlessly(adv) อย่างไม่สิ้นสุด, See also: อย่างไม่มีขอบเขต, Syn. eternally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endlessadj. ไม่มีขอบเขต,ไม่สิ้นสุด, See also: endlessness n. ดูendless, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endlessAn endless flow of tears fell from her eyes.
endlessEndless winter of our time.
endlessHe bored me with his endless tales.
endlessHe has an endless store of good jokes.
endlessIt will only mean an endless debate.
endlessI was bored with his endless sermon.
endlessKozue thought the teacher's lecture was dull, boring and endless.
endlessSocial unrest may come about as a result of the endless rising of prices.
endlessThe girls' chatter was endless.
endlessTheir argument seemed endless.
endlessThe schoolboys teased each other endlessly.
endlessThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนันต์(adv) countless, See also: endless, infinite, eternal, Syn. มาก, Example: ยาบางชนิดก็มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน, Thai Definition: มากล้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, Notes: (บาลี)
มิรู้วาย(adv) endlessly, See also: ceaselessly, interminably, Syn. ไม่รู้วาย
ไม่รู้จบ(adv) endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่สิ้นสุด, Example: การแก้ปัญหาไม่ได้ผลจึงเกิดปัญหาแบบนี้อย่างไม่รู้จบ
ไม่รู้วาย(adv) endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, Example: หล่อนยังนึกถึงบุญคุณของอาจารย์อย่างไม่รู้วาย
เรื่อยเจื้อย(adv) garrulously, See also: endlessly, ceaselessly, Syn. เลื้อยเจื้อย, Example: คุณตาพูดเรื่อยเจื้อยจนคนฟังหลับหมด, Thai Definition: อาการที่พูดยืดยาว แต่มีสาระน้อย
ละลด(adv) endlessly, See also: ceaselessly, closely, Syn. ลดละ, ผ่อนปรน, เว้น, ยกเว้น, ละเว้น, Example: หัวหน้าสัญญาว่าจะเอาความผิดอย่างไม่ละลดกับพนักงานคนนั้น, Thai Definition: ละด้วยวิธีหย่อนคลายให้
สุดสายตา(adv) boundlessly, See also: endlessly, Syn. สูดลูกหูลูกตา, Example: แนวต้นลำพูสองฝั่งที่เคยยาวเหยียดสุดสายตาก็กลายเป็นเพียงภาพเลือนรางในอดีตไปแล้ว, Thai Definition: ไกลเกินกว่าที่จะเห็นได้
เจ็ดชั่วโคตร(adj) endless, See also: everlasting, Syn. นาน, ยาวนาน, Example: เราต้องหาทางสานต่อให้เสร็จจะปล่อยให้เป็นงานที่กินเวลาเจ็ดชั่วโคตรไม่ได้, Notes: (แสลง)
ไม่ขาดระยะ(adv) continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai Definition: ติดต่อกัน
ชั่วกาลนาน(adv) eternally, See also: endlessly, Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร, Example: เราไม่สามารถเบียดเบียนทรัพยากรได้ตลอดชั่วกาลนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
ฝนพันปี[fon phanpī] (n, exp) EN: endless heavy rain
หัวเดียว[hūadīo] (adj) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely
หัวเดียวกระเทียมลีบ[hūadīo krathīem līp] (n, exp) EN: alone ; friendless
ไม่มีที่สิ้นสุด[mai mī thī sinsut] (adv) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending  FR: sans fin
ไม่รู้จบ[mai rū jop] (adj) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent  FR: sans fin ; récurrent ;
ผูกเวร[phūk wēn] (v) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions
เปาะ[pǿ] (adv) EN: endlessly ; repeatedly ; without reserve  FR: continuellement
สะพัด[saphat] (x) EN: endless  FR: sans fin ; partout
สารพัน[sāraphan] (adv) EN: lengthily ; endlessly

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDLESS EH1 N D L AH0 S
ENDLESSLY EH1 N D L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endless (j) ˈɛndlɪs (e1 n d l i s)
endlessly (a) ˈɛndlɪsliː (e1 n d l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] endlessly; incessantly, #5,244 [Add to Longdo]
无穷[wú qióng, ㄨˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] endless; boundless; inexhaustible, #8,790 [Add to Longdo]
不休[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] endlessly; ceaselessly, #11,108 [Add to Longdo]
车水马龙[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic, #35,005 [Add to Longdo]
漫漫长夜[màn màn cháng yè, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] endless night (成语 saw); fig. long suffering, #55,301 [Add to Longdo]
长夜漫漫[cháng yè màn màn, ㄔㄤˊ ㄧㄝˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] endless night (成语 saw); fig. long suffering, #83,937 [Add to Longdo]
絮絮[xù xu, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙, ] endless prattle; to chatter incessantly, #89,879 [Add to Longdo]
不穷[bù qióng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] endless; boundless; inexhaustible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endlosformular {n}endless form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
エンドレス[endoresu] (adj-na) endless; (P) [Add to Longdo]
エンドレステープ[endoresute-pu] (n) endless tape [Add to Longdo]
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]
窮み無き[きわみなき, kiwaminaki] (n) without limit; endless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endless
   adj 1: tiresomely long; seemingly without end; "endless
       debates"; "an endless conversation"; "the wait seemed
       eternal"; "eternal quarreling"; "an interminable sermon"
       [syn: {endless}, {eternal}, {interminable}]
   2: infinitely great in number; "endless waves"
   3: having no known beginning and presumably no end; "the
     dateless rise and fall of the tides"; "time is endless";
     "sempiternal truth" [syn: {dateless}, {endless},
     {sempiternal}]
   4: having the ends united so as to form a continuous whole; "an
     endless chain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top