ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ending

EH1 N D IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ending-, *ending*, end
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ending(n) ความตาย, Syn. death
ending(n) ช่วงสุดท้าย, See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป, Syn. closing, conclusion, finish, Ant. opening
ending(n) วิธีการจบ
ending(n) ส่วนท้ายของคำ, See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
coextendingv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
goaltendingn. การรักษาประตู
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
pending(pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endingA good beginning makes a good ending.
endingA good beginning makes a good ending. [Proverb]
ending"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."
endingEnding up with being called a "measles exporting country" by the rest of the world, something that you could take as insult or truth.
endingI like stories that have sad endings.
endingIt was a great success, ending in a long run.
endingOh, I didn't like the ending.
ending'-osity' is an abstract noun word ending created from the ending of an '-ous' adjective.
endingThe movie "Fight Club" has a surprise ending.
endingThe small car boom is ending.
endingThe story had a happy ending.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะ(end) particle, See also: ending word, Syn. ค่ะ, ขา, Ant. ครับ, Example: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย, Thai Definition: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยเงินกู้[døkbīa ngoenkū] (n, exp) EN: lending rate
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
จองหอง[jønghøng] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending  FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จุดดับ[jut dap] (n, exp) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death  FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
การใช้จ่าย[kān chaijāi] (n) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout
การใช้จ่ายในการบริโภค[kān chaijāi nai kān børiphōk] (n, exp) EN: consumer spending (on food)
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk] (n, exp) EN: consumer spending (on goods)
การเกื้อกูล[kān keūakūn] (n) EN: lending a hand
การกู้เงินโดยใช้ผลผลิตค้ำประกัน[kān kū ngoen dōi chai phonphalit khamprakan] (n, exp) EN: lending on goods
การลงแรง[kān longraēng] (n) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts  FR: dépense d'énergie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDING EH1 N D IH0 NG
ENDINGS EH1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ending (v) ˈɛndɪŋ (e1 n d i ng)
endings (n) ˈɛndɪŋz (e1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, / ] ending; wind up; coda, #11,936 [Add to Longdo]
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, ] ending up as; leading to; resulting in; in total, #23,908 [Add to Longdo]
结末[jié mò, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˋ, / ] ending; finally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endung {f} | Endungen {pl}ending | endings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
かね[kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さよならホームラン;さようならホームラン[sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball) [Add to Longdo]
されてしまった[sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
しがたい[shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do [Add to Longdo]
しめる[shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
降順[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
送り手[おくりて, okurite] sending side [Add to Longdo]
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ending
   n 1: the end of a word (a suffix or inflectional ending or final
      morpheme); "I don't like words that have -ism as an ending"
      [syn: {ending}, {termination}]
   2: the act of ending something; "the termination of the
     agreement" [syn: {termination}, {ending}, {conclusion}]
   3: the point in time at which something ends; "the end of the
     year"; "the ending of warranty period" [syn: {end}, {ending}]
     [ant: {beginning}, {commencement}, {first}, {get-go},
     {kickoff}, {middle}, {offset}, {outset}, {showtime}, {start},
     {starting time}]
   4: event whose occurrence ends something; "his death marked the
     ending of an era"; "when these final episodes are broadcast
     it will be the finish of the show" [syn: {ending},
     {conclusion}, {finish}] [ant: {beginning}]
   5: the last section of a communication; "in conclusion I want to
     say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top