ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endemic

EH0 N D EH1 M IH0 K   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endemic-, *endemic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endemic[ADJ] เฉพาะพื้นที่, See also: เฉพาะถิ่น, Ant. epidemic
endemic[N] โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endemic(เอนเดม'มิค) adj. เกี่ยวกับท้องถิ่นหนึ่งเฉพาะ -n. โรคประจำท้องถิ่นหนึ่ง, See also: endemical adj.ดูendemic endemism n. ดูendemic endemicity n.ดูendemic, Syn. indigenous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endemic-ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic-ถิ่นเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endemic diseaseโรคประจำถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endemic goiter; goitre, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic goitre; goiter, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic typhus feverไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Endemic Areaการติดเชื้อ,ถิ่นระบาด,ถิ่นของโรค [การแพทย์]
Endemic Disease โรคประจำท้องถิ่น
โรคที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อประชากรกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Endemic plantพืชถิ่นเดียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endemic, plantsพืชพื้นเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endemic[เอ็นเด็ม-อิค] (n adj ) ประจำท้องถิ่น, ไข้เรื้อรัง
See also: S. native,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not surprised. lt's endemic to only a few places in all the world.ผมไม่แปลกใจหรอก มันเป็นโรคท้องถิ่นที่มีไม่กี่แห่งในโลก Junior (1994)
Now, what firms like Comintex thrive on is an endemic lack of public understanding.ที่นี่ บริษัทอย่างคอมินเท็ก ที่ได้กำไรอย่างทุจริจและปกปิดสาธาณชน Confessions of a Shopaholic (2009)
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Then what is your response to polls that show an endemic lack of faith in police by the Latino community and a slow and steady rise in crime there?ถ้างั้น แล้วผลคะแนนที่ออกมาล่ะ คนพื้นที่หมดศรัทธาตำรวจ เพราะพวกคนสเปน กับ แนวโน้มที่มีแต่เพิ่มขึ้น Pilot (2010)
The Caucasus have a plethora of highly endemic spider species.ที่เคเคซัสมี แมงมุมสายพันธุ์เฉพาะเยอะมากเลยนะ The Hub (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endemicIt was discovered that less than one child in a hundred had been inoculated against endemic disease.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEMIC    EH0 N D EH1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endemic    (n) ˈɛndˈɛmɪk (e1 n d e1 m i k)
endemics    (n) ˈɛndˈɛmɪks (e1 n d e1 m i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[, o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
ギンザメダマシ[, ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark [Add to Longdo]
シガヌスロウスピ;バイカラード・フォックスフェイス;バイカラードフォックスフェイス[, shiganusurousupi ; baikara-do . fokkusufeisu ; baikara-dofokkusufeisu] (n) bicolored foxface (Siganus uspi, species of rabbitfish endemic to Fiji sometimes found in New Caledonia) [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ティラピア属[ティラピアぞく, teirapia zoku] (n) Tilapia (large genus of cichlid fish in the Cichlidae family endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
バリオレートテンジクザメ[, bariore-totenjikuzame] (n) necklace carpetshark (Parascyllium variolatum, species endemic to Australia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endemic
   adj 1: of or relating to a disease (or anything resembling a
       disease) constantly present to greater or lesser extent
       in a particular locality; "diseases endemic to the
       tropics"; "endemic malaria"; "food shortages and
       starvation are endemic in certain parts of the world"
       [syn: {endemic}, {endemical}] [ant: {ecdemic},
       {epidemic}]
   2: native to or confined to a certain region; "the islands have
     a number of interesting endemic species" [ant:
     {cosmopolitan}, {widely distributed}]
   3: originating where it is found; "the autochthonal fauna of
     Australia includes the kangaroo"; "autochthonous rocks and
     people and folktales"; "endemic folkways"; "the Ainu are
     indigenous to the northernmost islands of Japan" [syn:
     {autochthonal}, {autochthonic}, {autochthonous}, {endemic},
     {indigenous}]
   n 1: a disease that is constantly present to a greater or lesser
      degree in people of a certain class or in people living in
      a particular location [syn: {endemic}, {endemic disease}]
   2: a plant that is native to a certain limited area; "it is an
     endemic found only this island"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top