ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endemic

EH0 N D EH1 M IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endemic-, *endemic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endemic(adj) เฉพาะพื้นที่, See also: เฉพาะถิ่น, Ant. epidemic
endemic(n) โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endemic(เอนเดม'มิค) adj. เกี่ยวกับท้องถิ่นหนึ่งเฉพาะ -n. โรคประจำท้องถิ่นหนึ่ง, See also: endemical adj.ดูendemic endemism n. ดูendemic endemicity n.ดูendemic, Syn. indigenous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endemic-ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic-ถิ่นเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endemic diseaseโรคประจำถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endemic goiter; goitre, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic goitre; goiter, endemicโรคคอพอกประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endemic typhus feverไข้รากสาดใหญ่ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Endemic Areaการติดเชื้อ,ถิ่นระบาด,ถิ่นของโรค [การแพทย์]
Endemic Diseaseโรคประจำท้องถิ่น, Example: โรคที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อประชากรกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Endemic plantพืชถิ่นเดียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endemic, plantsพืชพื้นเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endemic[เอ็นเด็ม-อิค] (n, adj) ประจำท้องถิ่น, ไข้เรื้อรัง, Syn. native

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endemicIt was discovered that less than one child in a hundred had been inoculated against endemic disease.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะถิ่น[chaphǿ thin] (adj) EN: local ; regional ; provincial ; endemic

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEMIC EH0 N D EH1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endemic (n) ˈɛndˈɛmɪk (e1 n d e1 m i k)
endemics (n) ˈɛndˈɛmɪks (e1 n d e1 m i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
ギンザメダマシ[ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark [Add to Longdo]
シガヌスロウスピ;バイカラード・フォックスフェイス;バイカラードフォックスフェイス[shiganusurousupi ; baikara-do . fokkusufeisu ; baikara-dofokkusufeisu] (n) bicolored foxface (Siganus uspi, species of rabbitfish endemic to Fiji sometimes found in New Caledonia) [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ティラピア属[ティラピアぞく, teirapia zoku] (n) Tilapia (large genus of cichlid fish in the Cichlidae family endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
バリオレートテンジクザメ[bariore-totenjikuzame] (n) necklace carpetshark (Parascyllium variolatum, species endemic to Australia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endemic
   adj 1: of or relating to a disease (or anything resembling a
       disease) constantly present to greater or lesser extent
       in a particular locality; "diseases endemic to the
       tropics"; "endemic malaria"; "food shortages and
       starvation are endemic in certain parts of the world"
       [syn: {endemic}, {endemical}] [ant: {ecdemic},
       {epidemic}]
   2: native to or confined to a certain region; "the islands have
     a number of interesting endemic species" [ant:
     {cosmopolitan}, {widely distributed}]
   3: originating where it is found; "the autochthonal fauna of
     Australia includes the kangaroo"; "autochthonous rocks and
     people and folktales"; "endemic folkways"; "the Ainu are
     indigenous to the northernmost islands of Japan" [syn:
     {autochthonal}, {autochthonic}, {autochthonous}, {endemic},
     {indigenous}]
   n 1: a disease that is constantly present to a greater or lesser
      degree in people of a certain class or in people living in
      a particular location [syn: {endemic}, {endemic disease}]
   2: a plant that is native to a certain limited area; "it is an
     endemic found only this island"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top