ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endeavor

IH0 N D EH1 V ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endeavor-, *endeavor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endeavor(n) ความพยายาม, See also: ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ, Syn. attempt, effort, try
endeavor(vt) พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ, Syn. attempt, strive, try

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endeavorAll his endeavors ended in failure.
endeavorAll his endeavors proved unsuccessful.
endeavorDieting takes up so much human endeavor with so little to show for it.
endeavorHe endeavored to make his wife happy, but in vain.
endeavorHe endeavored to win the contest.
endeavorHe endeavors to attain his goal.
endeavorHe has consistently endeavored to help the poor.
endeavorHe made an endeavor to improve the situation.
endeavorI'm sure your endeavor will bear fruit.
endeavorI will endeavor to complete my task.
endeavorMy grand father still endeavors to absorb new ideas.
endeavorShe endeavored to do her duty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกัดตีนถีบ(v) struggle, See also: endeavor, Syn. ดิ้นรน, มุมานะ, Example: ในชุมชนแออัดแวดล้อมด้วยผู้คนหาเช้ากินค่ำต้องปากกัดตีนถีบเพราะมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ละวัน, Thai Definition: ต่อสู้ทุกวิถีทางหรือเต็มที่, พยายามอย่างสุดความสามารถ
ความเพียรพยายาม(n) attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความพยายาม[khwām phayāyām] (n) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)  FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[khwām utsāha] (n) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence
พยายาม[phayāyām] (v) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ตั้งเป้า[tangpao] (v) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEAVOR IH0 N D EH1 V ER0
ENDEAVORS IH0 N D EH1 V ER0 Z
ENDEAVOR'S IH0 N D EH1 V ER0 Z
ENDEAVORED IH0 N D EH1 V ER0 D
ENDEAVORING IH0 N D EH1 V ER0 IH0 NG
ENDEAVORING IH0 N D EH1 V R IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋进[fèn jìn, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] endeavor, #22,587 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestrebung {f}; Bestreben {n}endeavor [Am.]; endeavour [Br.]; attempt; effort; efforts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
んと欲す[んとほっす, ntohossu] (conj) (arch) (See しようとする) to endeavor to (connects to -nai stem) [Add to Longdo]
勤しむ[いそしむ, isoshimu] (v5m) to endeavor; to endeavour; to work hard (at) [Add to Longdo]
自助努力[じじょどりょく, jijodoryoku] (n,vs) self-help efforts; self-supporting endeavor [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P) [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P) [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) [Add to Longdo]
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endeavor
   n 1: a purposeful or industrious undertaking (especially one
      that requires effort or boldness); "he had doubts about the
      whole enterprise" [syn: {enterprise}, {endeavor},
      {endeavour}]
   2: earnest and conscientious activity intended to do or
     accomplish something; "made an effort to cover all the
     reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
     gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
     {endeavour}, {try}]
   v 1: attempt by employing effort; "we endeavor to make our
      customers happy" [syn: {endeavor}, {endeavour}, {strive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top