ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endearment

EH0 N D IH1 R M AH0 N T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endearment-, *endearment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endearment[N] การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love

English-Thai: Nontri Dictionary
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just an expression. A term of endearment.มันเป็นแค่การเเสดงออก การเป็นทีมที่รักกัน Old Bones (2008)
She said the mother called the boy puyule, which I think is a romanian term of endearment.เธอบอกว่าคนแม่เรียกเด็กผู้ชายว่า พูยูเล่ ที่ชั้นคิดว่าเป็นภาษาโรมาเนีย แปลว่าที่รัก Bloodline (2009)
Penny has upgraded his designated term of endearment,เพนนี ได้ถูกแต่งตั้งเป็น คนที่เป็นที่รัก The Pirate Solution (2009)
- It's not a term of endearment.- มันไม่ใช่คำพูดแสดงความรักเลย Easy A (2010)
She called me Tae Seong-ssi*... (*term of endearment)เธอเรียกผมว่า"คุณแทซอง"ต่างหาก Episode #1.3 (2010)
- Have you ever seen Terms of Endearment? - Mmm-hmm.- ´˹ѧͧ Terms of Endearment50/50 (2011)
This guy is Terms of Endearment convincing.หมอนี่ใช้เงื่อนไขการแสดงความรัก โน้มน้าวเพื่อความน่าเชื่อถือ Hermanos (2011)
Intimidation is practically a sign of endearment with her.การข่มขวัญคนอื่น คือการแสดงความรักของเธฮ Pilot (2011)
Sperms of Endearment.น้ำเชื้อของความรัก. Disconnect (2012)
Boo Boo is a term of endearment.บูบู้เป็นชื่อเรียกด้วยความเอ็นดูไง อ๋อ ฉํนรู้แล้ว La O Na Makuahine (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[n.] (maē) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEARMENT    EH0 N D IH1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endearment    (n) ˈɪndˈɪəʴmənt (i1 n d i@1 m @ n t)
endearments    (n) ˈɪndˈɪəʴmənts (i1 n d i@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
重愛[じゅうあい, juuai] (n) endearment [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endearment
      n 1: the act of showing affection

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top