ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endearing

EH0 N D IY1 R IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endearing-, *endearing*, endear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endearing[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... whowanderoutside. That can be a very endearing quality.... ที่คิดนอกกรอบ และซึ่งทำได้ดีมาก The Story of Us (1999)
Cute, and rather, cliché, in an endearing kind of way.น่ารักและค่อนข้างคิดโบราณ ในชนิดที่เป็นที่รักของทาง Cubeº: Cube Zero (2004)
You should leave this endearing place as soon as possible.พวกคุณต้องย้ายออกจากสถานที่ อันเป็นที่รักนี่ ในทันทีที่ทำได้ Episode #1.7 (2008)
You were such a terrible spy, we thought it was sort of... endearing.ฉันว่ามันออกจะน่ารักดี Never Been Kissed (2010)
Honey Tits. I say it's endearing.ยาหยีหัวนมใหญ่ ผมหมายถึงสุดที่รัก End Times (2011)
It's oddly endearing.มันน่ารักแปลกๆ Nature of the Beast (2011)
Well, that's endearing.แหม ช่างน่ารักจริง Matsya Nyaya (2012)
It's quite endearing.ก็น่ารักดีนะคะ The Sin Eater (2013)
Your enthusiasm is... endearing.ความกระตือรือร้นของคุณ... เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ Pilot (2015)
Has gone from endearingly eccentrichas gone from endearingly eccentric Nanda Parbat (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEARING    EH0 N D IY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endearing    (v) ˈɪndˈɪəʴrɪŋ (i1 n d i@1 r i ng)
endearingly    (a) ˈɪndˈɪəʴrɪŋliː (i1 n d i@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endearing
      adj 1: lovable especially in a childlike or naive way [syn:
             {adorable}, {endearing}, {lovely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top