ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endear

EH0 N D IY1 R   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endear-, *endear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endear[VT] ทำให้เป็นที่รักใคร่, See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ, Syn. attach, charm
endear to[PHRV] ทำให้เป็นที่รักสำหรับ, See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable
endearment[N] การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก

English-Thai: Nontri Dictionary
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... whowanderoutside. That can be a very endearing quality.... ที่คิดนอกกรอบ และซึ่งทำได้ดีมาก The Story of Us (1999)
Cute, and rather, cliché, in an endearing kind of way.น่ารักและค่อนข้างคิดโบราณ ในชนิดที่เป็นที่รักของทาง Cubeº: Cube Zero (2004)
Ned, you've endeared yourself into the hearts of everyone here.เน็ด นายเป็นที่รัก ของทุกคนในนี้ Chuck Versus Santa Claus (2008)
It's just an expression. A term of endearment.มันเป็นแค่การเเสดงออก การเป็นทีมที่รักกัน Old Bones (2008)
You should leave this endearing place as soon as possible.พวกคุณต้องย้ายออกจากสถานที่ อันเป็นที่รักนี่ ในทันทีที่ทำได้ Episode #1.7 (2008)
She said the mother called the boy puyule, which I think is a romanian term of endearment.เธอบอกว่าคนแม่เรียกเด็กผู้ชายว่า พูยูเล่ ที่ชั้นคิดว่าเป็นภาษาโรมาเนีย แปลว่าที่รัก Bloodline (2009)
Penny has upgraded his designated term of endearment,เพนนี ได้ถูกแต่งตั้งเป็น คนที่เป็นที่รัก The Pirate Solution (2009)
I wasn't under the impression that episode had endeared me to the Vatican.เรื่องลึกลับ ฉันคิดว่าตอนนี้ วาติกันที่ทำให้ฉัน๎ ndrageasca. Angels & Demons (2009)
- It's not a term of endearment.- มันไม่ใช่คำพูดแสดงความรักเลย Easy A (2010)
A trait which yet endears me to my husband.สามีที่ยังเป็นที่รักของฉัน The Thing in the Pit (2010)
You were such a terrible spy, we thought it was sort of... endearing.ฉันว่ามันออกจะน่ารักดี Never Been Kissed (2010)
She called me Tae Seong-ssi*... (*term of endearment)เธอเรียกผมว่า"คุณแทซอง"ต่างหาก Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endearIt's the way that she laughs at herself that endears her to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
แม่[n.] (maē) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEAR    EH0 N D IY1 R
ENDEARED    EH0 N D IY1 R D
ENDEARING    EH0 N D IY1 R IH0 NG
ENDEARMENT    EH0 N D IH1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endear    (v) ˈɪndˈɪəʴr (i1 n d i@1 r)
endears    (v) ˈɪndˈɪəʴz (i1 n d i@1 z)
endeared    (v) ˈɪndˈɪəʴd (i1 n d i@1 d)
endearing    (v) ˈɪndˈɪəʴrɪŋ (i1 n d i@1 r i ng)
endearment    (n) ˈɪndˈɪəʴmənt (i1 n d i@1 m @ n t)
endearingly    (a) ˈɪndˈɪəʴrɪŋliː (i1 n d i@1 r i ng l ii)
endearments    (n) ˈɪndˈɪəʴmənts (i1 n d i@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
重愛[じゅうあい, juuai] (n) endearment [Add to Longdo]
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endear
      v 1: make attractive or lovable; "This behavior endeared her to
           me"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top