ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endear

EH0 N D IY1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endear-, *endear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endear(vt) ทำให้เป็นที่รักใคร่, See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ, Syn. attach, charm
endear to(phrv) ทำให้เป็นที่รักสำหรับ, See also: ทำให้เป็นที่รักของ
endearing(adj) ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable
endearment(n) การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endear(เอนเดียร์') vt. ทำให้เป็นที่รัก

English-Thai: Nontri Dictionary
endear(vt) เป็นที่รัก,เป็นดวงใจ
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endearIt's the way that she laughs at herself that endears her to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
แม่[maē] (n) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEAR EH0 N D IY1 R
ENDEARED EH0 N D IY1 R D
ENDEARING EH0 N D IY1 R IH0 NG
ENDEARMENT IH0 N D IH1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endear (v) ˈɪndˈɪəʳr (i1 n d i@1 r)
endears (v) ˈɪndˈɪəʳz (i1 n d i@1 z)
endeared (v) ˈɪndˈɪəʳd (i1 n d i@1 d)
endearing (v) ˈɪndˈɪəʳrɪŋ (i1 n d i@1 r i ng)
endearment (n) ˈɪndˈɪəʳmənt (i1 n d i@1 m @ n t)
endearingly (a) ˈɪndˈɪəʳrɪŋliː (i1 n d i@1 r i ng l ii)
endearments (n) ˈɪndˈɪəʳmənts (i1 n d i@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
重愛[じゅうあい, juuai] (n) endearment [Add to Longdo]
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endear
      v 1: make attractive or lovable; "This behavior endeared her to
           me"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top