ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endanger

EH0 N D EY1 N JH ER0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endanger-, *endanger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endanger[VT] ทำให้อยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. hazard, imperil, jeopardize, Ant. preserve;protect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endangered plantsพืชใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered (adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He makes a living from rare and endangered species....เขาล่าของป่าและสัตว์หายาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You'll endanger your friends, try to kill them probably succeed.คุณจะทำให้เพื่อนคุณตกอยู่ในอันตราย และพยายามจะฆ่าเค้า.. ...ซึ่งน่าจะสำเร็จ Resident Evil: Apocalypse (2004)
You've been nothing more than pebbles in my shoe, slowing me down, endangering my life, risking everything, all I've ever lived for.นายเป็นเศษหินในรองเท้าฉัน เป็นตัวถ่วงฉัน ทำให้ฉันเสี่ยงชีวิต เสี่ยงทุกอย่างที่สำคัญต่อฉัน, แล้วนายยัง Around the World in 80 Days (2004)
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย Crash (2004)
If you've exposed yourself to the storm, you're endangering your life.ถ้านายเผชิญหน้ากับพายุ, นายจะทำให้ตัวนายตกอยู่ในอันตราย. Fantastic Four (2005)
You endangered the life of our baby today.คุณทำให้ชีวิตของลูกเราตกอยู่ในอันตราย Listen to the Rain on the Roof (2006)
AM I PINNING AN ENDANGERED SPECIES HERE?นี่ฉันกำลังกลัดอะไร ที่เป็นอันตรายงั้นหรอ? Betty's Wait Problem (2007)
Can't risk the bad guy endangering millions of lives for the one.จะเอาชีวิตคนเป็นล้าน มาเสี่ยงเพื่อคนคนเดียวไม่ได้ Chuck Versus the Truth (2007)
I am not going to let that woman endanger the lives of my wife and my child!ผมไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้น ทำให้เมียและลูกของผม ต้องตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาด Rogue (2007)
By endangering yourself and others.โดยทำให้ตัวคุณและคนอื่นเสื่ยงอันตราย Saw V (2008)
I never knowingly endangered the asset.แต่ฉันก็ไม่เคยปล่อยให้เขาเป็นอันตราย Chuck Versus the Sensei (2008)
You are endangerg two cases now.but I'm not sure it's such a good idea, given her condition. Power Trip (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endangerA fund was set up to preserve endangered marine life.
endangerThe free market system is endangered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
ตกอยู่ในอันตราย[v. exp.] (tok yū nai antarāi) EN: endanger   FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDANGER    EH0 N D EY1 N JH ER0
ENDANGERS    EH0 N D EY1 N JH ER0 Z
ENDANGERED    EH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERED    AH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERING    EH0 N D EY1 N JH ER0 IH0 NG
ENDANGERMENT    EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endanger    (v) ˈɪndˈɛɪnʤər (i1 n d ei1 n jh @ r)
endangers    (v) ˈɪndˈɛɪnʤəz (i1 n d ei1 n jh @ z)
endangered    (v) ˈɪndˈɛɪnʤəd (i1 n d ei1 n jh @ d)
endangering    (v) ˈɪndˈɛɪnʤərɪŋ (i1 n d ei1 n jh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, / ] endangered (species); in imminent danger; critically ill, #23,471 [Add to Longdo]
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species) [Add to Longdo]
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species [Add to Longdo]
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no,n) threatened (species); endangered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endanger
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]
   2: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top