ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end up

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end up-, *end up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end up[PHRV] สิ้นสุดด้วย, See also: ลงท้ายด้วย, สรุปลงด้วย
end up[VI] ลงท้าย, See also: ในที่สุด, ลงเอย, สรุป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sarkhan... is going to end up just the way Cuba did.Sarkhan ... เป็นไป จะจบลงเพียงวิธีการที่คิวบาได้ The Ugly American (1963)
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Is this what I'm meant to end up with here?ดิฉันต้องได้แบบนี้หรือเปล่า Gandhi (1982)
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I don't want you to end up like my father.ฉันไม่อยากให้คุณ พบจุดจบเหมือนพ่อ Vampire Hunter D (1985)
I just hope you don't end up like Jackson, or worse.ลิตรเพียงแค่หวังว่าคุณจะไม่จบลงเช่นแจ็คสันหรือแย่ลง Bloodsport (1988)
You'll end up with egg on your face.เธอจะจบลงด้วย การมีไข่บนหน้าของเธอ. Cinema Paradiso (1988)
Whatever you end up doing, love it.ไม่ว่าเธอจะจบลงด้วยการทำอะไร, รักมันไว้. Cinema Paradiso (1988)
We might end up home diseased.ไม่งั้นโรคกินแหงๆ Casualties of War (1989)
We'll end up in peril because we don't care about nothing.เราสิตายคุ้ม เพราะเจนโลกแล้ว Casualties of War (1989)
Why do you guys always end up jamming at this place?ทำไมพวกคุณถึงชอบมาเล่นที่นี่ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That's risky. You could end up in prison.นั่นมันเสี่ยง คุณอาจจะไปอยู่ในคุกก็ได้นะ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
end upHe will end up in prison.
end upI'd like the government to respond resolutely so as to not end up looking timid.
end upI end up unconsciously trying to get fit as summer draws near.
end upIf I happen to end up going abroad I'd probably go for France.
end upIf you continue with the pointless arguments here ... it'll end up a as repeat of yesterday.
end upIf you drive your car like that, you'll end up in hospital.
end upIf you go around the Internet, using half-width katakana in various places, eventually you're going to end up pissing off a lot of people.
end upIf you go on drinking so much, you may well end up an alcoholic.
end upIf you try for too much, you'll end up with nothing at all.
end upI love trying out new things, so I always buy products as soon as they hit the store shelves. Of course, half the time I end up wishing I hadn't.
end upKeep your word; otherwise you'll end up losing face.
end upOooh, get a move on. We'll end up late! Come on, I'll tie your shoelaces for you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงท้าย[V] end up, See also: end, Syn. จบ, Ant. ขึ้น, เริ่มต้น, Example: เขาลงท้ายปาฐกถาด้วยการอ้อนวอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสุจริต
ลงเอย[V] end up, See also: stop, finish, conclude, Syn. จบ, Ant. เริ่มต้น, Example: คดีนี้จะลงเอยอย่างไรนั้น ไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ตบท้าย[V] end up with, Syn. ปิดท้าย, Example: อาหารฝรั่งเศสมื้อนั้นมีมีซุปมะเขือเทศ ลาทอด ขนมปังฝรั่งเศสและตบท้ายด้วยเหล้าไวน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on   FR: dépendre de
ลงเอย[v.] (long-oēi) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up   FR: conclure ; terminer
ลงท้าย[v.] (longthāi) EN: end up ; end ; finish ; conclude   FR: terminer ; conclure
สุดแต่[v.] (suttāe) EN: depend upon ; hang on   FR: dépendre de ; ça dépend de

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
行き着く;行着く[ゆきつく;いきつく, yukitsuku ; ikitsuku] (v5k,vi) to arrive at; to end up [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
茶化す[ちゃかす, chakasu] (v5s) to poke fun at; to make fun of; to send up [Add to Longdo]
百舌勘定[もずかんじょう, mozukanjou] (n) splitting the bill so that the others end up paying the whole amount; wheedling the others into paying the whole bill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 end up
   v 1: finally be or do something; "He ended up marrying his high
      school sweetheart"; "he wound up being unemployed and
      living at home again" [syn: {finish up}, {land up}, {fetch
      up}, {end up}, {wind up}, {finish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top