ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end in

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end in-, *end in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end in[PHRV] มีตรงปลาย, See also: จบลงด้วย
end in[PHRV] จบลงในสภาพ, See also: สิ้นสุดด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It will end in violence.- - มันจะจบในความรุนแรง - In the Name of the Father (1993)
Oh, Lizzy, could you believe things would end in this happy way?โอ ลิซซี่ เธอจะเชื่อมั้ยว่า มันจะจบอย่างมีความสุขแบบนี้ Episode #1.6 (1995)
You're on your own, sir. This can only end in tears.ท่านทำตัวท่านเองนะ นี่คงจบลงด้วยน้ำตาเท่านั้น Anastasia (1997)
But whatever it was, it could not have been as unbearable... as a woman waiting' with no end in sight, wondering' if she's remembered or forgotten by the man she loves....มันก็ยังดีกว่า... ...ให้ผู้หญิงรออย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้... ...กังขาว่าผู้ชายที่เธอรัก ยังคิดถึงอยู่หรือลืมเธอไปแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
I need any prescription medications you find, especially drugs that end in "mycin" and "cillin." Those are antibiotics.ผมต้องการยาแแบบไหนก็ได้ที่คุณหาเจอ โดยเฉพาะที่ลงท้ายด้วย มัยซิน และ ซิลิน Pilot: Part 2 (2004)
It seems strange that my life should end in such a terrible place.มันน่าแปลกที่ชีวิตฉันต้องมาจบลง ในสถานที่น่ากลัวแบบนี้ V for Vendetta (2005)
It's gonna start at six and end in one hour.ต้องเริ่มงานที่6โมงแล้วคงเสร็จภายใน1ชั่วโมง Art of Seduction (2005)
Get your rear end in here.รับปลายด้านหลังของคุณที่นี่ Cars (2006)
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด Flyboys (2006)
Shakespeare said, "Journeys end in lovers meeting."เช็คสเปียร์กล่าวว่า "การเดินทางสิ้นสุดเมื่อคนรักเจอกัน" The Holiday (2006)
This tragic tale might still end in doakes' demise,นิทานเศร้านี่อาจยังจบลง There's Something About Harry (2007)
50º/º chance it'll end in misery.พวกเขาก็จะจากไป Alone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
end inCompared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.
end inIn many languages the way dictionary-form words end is fixed; in Japanese they end in a 'u row' character.
end inIt was obvious to everyone that the marriage would sooner or later end in divorce.
end inIt will end in a waste of labor.
end inKnowledge is not an end in itself.
end inScience is a good thing, but it is not an end in itself; it is a means toward an end and that end is human betterment.
end inThe Holy Roman Empire came to an end in the year 1806.
end inThe lawsuit is likely to end in our defeat.
end inThere is no end in sight to the U.S. trade deficit with Japan.
end inThe "subject" is the person or object to carry out the action in the sentence. Transformed to Japanese it would be the part that end in "wa" or "ga".
end inThe Tokugawa Shogunate come to an end in 1868.
end inWe saw that the plan would end in failure.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river   FR: méandre [m]
เหลวแหลก[v.] (lēolaēk) EN: end in a fiasco   
เงียบฉี่[v.] (ngīepchī) EN: not say anything ; not send information   FR: ne rien dire
เพื่อนตาย[n. exp.] (pheūoen tāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal   
เวิ้ง[n.] (woēng) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river   
เวิ้งน้ำ[n. exp.] (woēng nām) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstzweck {m}end in itself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルシップ[, marushippu] (n) Maru-ship; Japanese ship (because Japanese ship names often end in Maru) [Add to Longdo]
沖する;冲する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s) to rise up into the air; to ascend into the sky [Add to Longdo]
帰す[きす, kisu] (v5s) (1) (See 帰する) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame [Add to Longdo]
帰する[きする, kisuru] (vs-s) (1) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame [Add to Longdo]
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P) [Add to Longdo]
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point [Add to Longdo]
詩友[しゆう, shiyuu] (n) one's friend in poetry [Add to Longdo]
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help [Add to Longdo]
送り込む[おくりこむ, okurikomu] (v5m,vt) to send in; (P) [Add to Longdo]
徒労に終わる[とろうにおわる, torouniowaru] (exp,v5r) to end in vain; to be wasted effort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top