ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end user

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end user-, *end user*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end user[N] ผู้บริโภค, See also: ผู้บริโภคสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
end userผู้ใช้ขั้นปลายหมายถึง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนอื่นสร้างหรือเขียนไว้แล้วมาใช้ (ไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
end userผู้ใช้ขั้นปลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
end userผู้ใช้ขั้นปลาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end user computingการคอมพิวเตอร์ด้านผู้ใช้ขั้นปลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
end userผู้ใช้ขั้นสุดท้าย [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've located the end users receiving the traffic.ผมหาตำแหน่งของผู้เข้าใช้คนล่าสุด Trojan Horse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
end userOur new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.
end userWe provide broad services to the computer end users, based on our experience and technical expertise.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终端用户[zhōng duān yòng hù, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] end user [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンドユーザー;エンドユーザ[, endoyu-za-; endoyu-za] (n) end user [Add to Longdo]
エンドユーザーコンピューティング[, endoyu-za-konpyu-teingu] (n) {comp} end user computing; EUC [Add to Longdo]
末端消費者[まったんしょうひしゃ, mattanshouhisha] (n) end user [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドユーザ[えんどゆーざ, endoyu-za] end user [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  end user
      n 1: the ultimate user for which something is intended

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top