ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encyclopedist

IH0 N S AY2 K L AH0 P IY1 D AH0 S T   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encyclopedist-, *encyclopedist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encyclopedist[N] ผู้รวบรวมความรู้มาไว้ในสารานุกรม

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCYCLOPEDIST    IH0 N S AY2 K L AH0 P IY1 D AH0 S T
ENCYCLOPEDIST    IH0 N S AY2 K L OW0 P IY1 D AH0 S T

Japanese-English: EDICT Dictionary
百科全書派[ひゃっかぜんしょは, hyakkazenshoha] (n) the Encyclopedists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encyclopedist
      n 1: a person who compiles information for encyclopedias [syn:
           {encyclopedist}, {encyclopaedist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top