ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encyclopedia

AH0 N S AY2 K L AH0 P IY1 D IY0 AH0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encyclopedia-, *encyclopedia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encyclopedia[N] สารานุกรม, See also: หนังสือที่รวมความรู้หลายสาขาวิชา

English-Thai: Nontri Dictionary
encyclopedia(n) สารานุกรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encyclopedia; encyclopaediaสารานุกรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encyclopediaสารานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encyclopediaสารานุกรม
คำว่า “สารานุกรม” เป็นคำสมาสจากคำ “สาร” และ “อนุกรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้นิยามของคำ “สาร” [สาน,สาระ] (น) หมายถึง แก่น, เนื้อแท้ มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็นแก่นสาระ; ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว “อนุกรม” (น) หมายถึง ลำดับ, ระเบียบ, ชั้น, เช่น โดย อนุกรม, นิยมใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น พจนานุกรม ปทานุกรม นามานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม เมื่อนำคำมาสมาสเป็นคำเดียวคือ “สารานุกรม” (น) หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร [1]

ดังนั้นอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า สารานุกรมเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราว ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง และให้ความรู้ทั่วๆ ไป เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ ข้อมูลที่นำเสนอจะอยู่ในรูปบทความ เรียบเรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องหรือกลุ่มเนื้อหา และมีดัชนีช่วยในการค้นเนื้อหา หนังสือสารานุกรมมีทั้งชนิดเล่มเดียวจบ และเป็นชุดหมายเล่มจบ

ความสำคัญของหนังสือสารานุกรม [2]

1. หนังสือสารานุกรมเป็นหนังสือซึ่งรวมวิชาความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ที่มนุษย์เรียนรู้และได้คิดสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมดจึงนับเป็นคลังทรัพย์สินทางปัญญาที่บริบูรณ์ในตัวเอง เปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่รู้สามารถอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลาตามความสามารถของตน เหมือนห้องสมุดขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ตามผู้เป็นเจ้าของความรู้ในหนังสือสารานุกรมที่สร้างขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะทันสมัยที่สุดสำหรับยุคนั้นๆ

2. มีส่วนในการสร้างและพัฒนาวิธีการจัดระบบความรู้ต่างๆ มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ เรียงลำดับความสำคัญของความรู้ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ การสร้างคำแทนเนื้อเรื่อง และการเลือกคำสำคัญที่มีอยู่ในเรื่องแต่ละเรื่องมาจัดทำเป็นดัชนีค้นเรื่อง ท้ายเล่มหรือในเล่มสุดท้ายของชุดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาเรื่องที่ต้องการ วิธีการเหล่านี้เป็นต้นเค้าส่วนหนึ่งของวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน

ประเภทของสารานุกรม สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. สารานุกรมทั่วไป (General encyclopedia) คือ สารานุกรมที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใช้ค้นหาเรื่องทั่วไป โดยมีการจัดทำโดยแบ่งกลุ่มกลุ่มผู้อ่านได้แก่สารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก เช่น

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2498-ปัจจุบัน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2526-ปัจจุบัน.

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2548-ปัจจุบัน

The Encyclopedia American. New York : American, [c1971].

2. สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subject encyclopedia) คือ สารานุกรมที่ให้ความรู้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาหนึ่งๆ อย่างลึกซึ่งกว้างขวางกว่าคำอธิบายในเรื่องเดียวกันในสารานุกรมทั่วไป เช่น

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2535. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์, บรรณาธิการ. สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับพุทธศักราช 2552. กรุงเทพฯ : สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (อีซีทีไอ), 2552.

Hunt, William Dudley. Encyclopedia of American architecture. New York : McGraw-Hill, 1980.

สารานุกรมที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ สารานุกรมบริเตนนิกา Encyclopedia Britannica สารานุกรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีการตีพิมพ์ฉบับแรกในภาษาอังกฤษในช่วงปี พ.ศ. 2311-2314 (ค.ศ. 1768–1771) ในเมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการตีพิมพ์และจำหน่ายในฉบับซีดี [3]

ภาพตัวอย่างสารานุกรม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารบัญดัชนีเพื่อช่วยในการค้นหา

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.

[2] แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. “สารานุกรม.” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 12 Z2531) : 67-68.

[3] http://th.wikipedia.org/wiki/สารานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Encyclopediasสารานุกรม [การแพทย์]
Encyclopedias and dictionariesสารานุกรมและพจนานุกรม [TU Subject Heading]
Encyclopedias and dictionaries, Thaiสารานุกรมและพจนานุกรมไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are 25 references in the current encyclopedia.มี 25 อ้างอิง ในสารานุกรมปัจจุบัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Volume 1 of an Encyclopedia Galactica.เล่มที่ 1 จากสารานุกรม แกแลคทิคะ Contact (1997)
Our Father at the orphanage told me that I could never go to college, So I always would read encyclopedias.มาดาม ที่ บาร์ บอกผม ผมไม่ต้องเรียนมหาลัยหรอก อย่างผมยัดสารานุกรมไปซักร้อยเล่มก็พอ No Regret (2006)
All right, let's Encyclopedia Brown this bitch.ก็ได้ ให้สารานุกรม ใส่เรื่องนี้ไปด้วย 1408 (2007)
SURGICAL ENCYCLOPEDIA"สารานุกรมเกี่ยวกับการผ่าตัด" Frontier(s) (2007)
A career criminal with a record like his, he's gotta be an encyclopedia of intel on tons of other cases.กับประวัติอาชญากรรมอย่างเขา เขาต้องเป็นขุมข้อมูลความคิด ของอาชญากรรายอื่นด้วย Sí se puede (2008)
What is she, a walking wildlife encyclopedia?คุณเป็น... สารานุกรมเคลื่อนที่รึ Babylon A.D. (2008)
But we don't want to publish an encyclopedia.แต่เราไม่อยากจะตีพิมเป็นแบบ สารานุกรม Julie & Julia (2009)
Except for the encyclopedias, but...ยืมได้ทุกเล่มเลย ยกเว้นพวกสารานุกรม... Preggers (2009)
I read the entire encyclopedia of pottery.สารานุกรมเกี่ยวกับการปั้นหม้อมาเต็มที่เลย Beginner Pottery (2010)
You know, they're compelled to record staggering quantities of information-- phone books, encyclopedias, the entire Sunday "New York Times."พวกเขาจะบันทึกภาพ สะสมข้อมูลเ้ข้าไปในปริมาณมาก-- สมุดโทรศัพท์ สารานุกรม The Garden of Forking Paths (2010)
Walking encyclopedia of the creepy and the crawly.สารานุกรมของสิ่งน่ากลัวที่เดินได้ Family Matters (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encyclopediaAn encyclopedia is a mine of information.
encyclopediaAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
encyclopediaA revised edition of the encyclopedia was published.
encyclopediaAre you interested in buying an encyclopedia?
encyclopediaHe is, as it were so to speak, a walking encyclopedia.
encyclopediaHe is what is called a walking encyclopedia.
encyclopediaI went from door to door trying to sell encyclopedias.
encyclopediaThe salesman talked my parents into buying a set of encyclopedias.
encyclopediaThis encyclopedia belongs to my wife.
encyclopediaThis encyclopedia is beyond the reach of an ordinary student.
encyclopediaThis encyclopedia is issued in monthly parts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารานุกรม[N] encyclopedia, Example: สารานุกรมเล่มนี้นับเป็นสารานุกรมเล่มแรกที่คนไทยทั้งประเทศช่วยกันเขียนขึ้น, Thai definition: หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารานุกรม[n.] (sārānukrom) EN: encyclopedia = encyclopaedia   FR: encyclopédie [f]
สารานุกรมเสรี[n. exp.] (sārānukrom sērī) EN: free encyclopedia   FR: encyclopédie libre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCYCLOPEDIA    AH0 N S AY2 K L AH0 P IY1 D IY0 AH0
ENCYCLOPEDIA    AH0 N S AY2 K L OW0 P IY1 D IY0 AH0
ENCYCLOPEDIAS    AH0 N S AY2 K L AH0 P IY1 D IY0 AH0 Z
ENCYCLOPEDIAS    AH0 N S AY2 K L OW0 P IY1 D IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encyclopedia    (n) ˈɪnsˌaɪkləpˈiːdɪəʴ (i1 n s ai2 k l @ p ii1 d i@)
encyclopedias    (n) ˈɪnsˌaɪkləpˈiːdɪəʴz (i1 n s ai2 k l @ p ii1 d i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百科全书[bǎi kē quán shū, ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] encyclopedia, #26,446 [Add to Longdo]
中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, / ] Encyclopedia of China Publishing House [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia) [Add to Longdo]
エンサイクロペディア[, ensaikuropedeia] (n) encyclopedia [Add to Longdo]
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P) [Add to Longdo]
事典[じてん(P);ことてん, jiten (P); kototen] (n) cyclopedia; encyclopedia; (P) [Add to Longdo]
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P) [Add to Longdo]
生き字引き;生き字引;生字引[いきじびき, ikijibiki] (n) walking dictionary or encyclopedia [Add to Longdo]
大鑑[たいかん, taikan] (n) encyclopedia [Add to Longdo]
大全[たいぜん, taizen] (n) encyclopedia; complete works [Add to Longdo]
大百科[だいひゃっか, daihyakka] (n) (See 百科・2) large encyclopedia [Add to Longdo]
百科[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 百科事典) encyclopedia; encyclopaedia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
百科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encyclopedia
   n 1: a reference work (often in several volumes) containing
      articles on various topics (often arranged in alphabetical
      order) dealing with the entire range of human knowledge or
      with some particular specialty [syn: {encyclopedia},
      {cyclopedia}, {encyclopaedia}, {cyclopaedia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top