ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encyclical

EH0 N S IH1 K L IH0 K AH0 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encyclical-, *encyclical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encyclical[N] หนังสือที่พระสันตะปาปาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกมีถึงเหล่าสังฆนายกซึ่งมักเกี่ยวกับหลักคำสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encyclical(เอนซิค'ลิคัล) n. จดหมายสันตะปาปาที่ส่งไปยังบิชอพทั้งหลาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encyclical, papalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCYCLICAL    EH0 N S IH1 K L IH0 K AH0 L
ENCYCLICALS    EH0 N S IH1 K L IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encyclical    (n) ˈɪnsˈɪklɪkl (i1 n s i1 k l i k l)
encyclicals    (n) ˈɪnsˈɪklɪklz (i1 n s i1 k l i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enzyklika {f}; päpstlicher Erlass | Enzykliken {pl}encyclical | encyclicals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回勅[かいちょく, kaichoku] (n) encyclical [Add to Longdo]
同文通達[どうぶんつうたつ, doubuntsuutatsu] (n) (Papal) encyclical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encyclical
   adj 1: intended for wide distribution; "an encyclical letter"
   n 1: a letter from the pope sent to all Roman Catholic bishops
      throughout the world [syn: {encyclical}, {encyclical
      letter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top