ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encumbrance

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encumbrance-, *encumbrance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encumbrance[N] ผู้ที่ต้องพิ่งพาคนอื่นโดยเฉพาะเด็ก
encumbrance[N] สิ่งกีดขวาง, See also: สิ่งที่เป็นภาระ, Syn. burden, hindrance, impediment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance

English-Thai: Nontri Dictionary
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encumbranceภาระติดพัน [ดู incumbrance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I give all my residences, subject to any mortgages or encumbrances there on, to... ""ข้าพเข้ายกที่พักอาศัยทั้งหมด สิ่งที่จำนอง หรือภาระต่างๆ แก่... " I Smell a Rat (2010)
For men in our position, holding grudges can be an encumbrance, don't you think?สำหรับชายในตำแหน่งเช่นเรา การคิดแค้นอาจเป็น เครื่องถ่วงความเจริญ ท่านว่าไหม What Is Dead May Never Die (2012)
Remove encumbrance as discussed.ลบภาระผูกพัน ตามที่กล่าวไว้ Chosen Path (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encumbrance    (n) ˈɪnkˈʌmbrəns (i1 n k uh1 m b r @ n s)
encumbrances    (n) ˈɪnkˈʌmbrənsɪz (i1 n k uh1 m b r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastung {f}; Verschuldung {f} | Belastungen {pl}encumbrance | encumbrances [Add to Longdo]
Hindernis {n} (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Last {f}; Belastung {f} | Lasten {pl}encumbrance | encumbrances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷厄介[にやっかい, niyakkai] (adj-na,n) encumbrance; burden; drag [Add to Longdo]
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down [Add to Longdo]
重荷[おもに(P);じゅうか, omoni (P); juuka] (n) load; heavy burden; encumbrance; heavy freight; heavy responsibility; (P) [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na,n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag [Add to Longdo]
厄介物[やっかいもの, yakkaimono] (n) nuisance; encumbrance [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encumbrance
   n 1: an onerous or difficult concern; "the burden of
      responsibility"; "that's a load off my mind" [syn:
      {burden}, {load}, {encumbrance}, {incumbrance}, {onus}]
   2: a charge against property (as a lien or mortgage) [syn:
     {encumbrance}, {incumbrance}]
   3: any obstruction that impedes or is burdensome [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {hitch}, {preventive},
     {preventative}, {encumbrance}, {incumbrance}, {interference}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top