ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encumber

EH0 N K AH1 M B ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encumber-, *encumber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encumber[VT] กีดขวาง, See also: ขัดขวาง, Syn. hamper, hinder, impede
encumber with[PHRV] ทำให้ระเกะระกะไปด้วย, See also: ทำให้เต็มไปด้วย, ทำให้รกไปด้วย
encumber with[PHRV] กีดขวาง, See also: กั้นขวางด้วย, ถ่วงด้วย, ทำให้เป็นภาระด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร

English-Thai: Nontri Dictionary
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encumbered chargeค่าภาระติดพัน [ดู charges และ value of the charge] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm no longer encumbered by sexual appetites.ไม่มีทางถูกยั่วยุด้วย ความต้องการทางเพศอีกต่อไป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Now, I uid file a suit and encumber this property indefinitely, or I could start some criminal proceedings.ยื่นฟ้องและขัดขวางการซื้อขาย บ้านหลังนี้อย่างไม่มีกำหนด หรือจะให้ผม ดำเนินการเอาผิดทางอาญา Caballo sin Nombre (2010)
I'll deal, since you are... encumbered.ผมจะแจกไพ่ เพราะว่าคุณ.. เจ็บอยู่ Granite State (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encumberI am sorry to encumber you with the children.
encumberShe was encumbered with two heavy suitcases.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel   
กีดหน้าขวางตา[v.] (kitnākhwāngtā) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel   
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCUMBER    EH0 N K AH1 M B ER0
ENCUMBERED    EH0 N K AH1 M B ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encumber    (v) ˈɪnkˈʌmbər (i1 n k uh1 m b @ r)
encumbers    (v) ˈɪnkˈʌmbəz (i1 n k uh1 m b @ z)
encumbered    (v) ˈɪnkˈʌmbəd (i1 n k uh1 m b @ d)
encumbering    (v) ˈɪnkˈʌmbərɪŋ (i1 n k uh1 m b @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
浩然の気[こうぜんのき, kouzennoki] (n) (1) universal life force (the source of animation for all things); (2) free spirit (i.e. a mindset unencumbered with worldly concerns) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encumber
      v 1: hold back [syn: {restrain}, {encumber}, {cumber},
           {constrain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top