ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encryption

EH0 N K R IH1 P SH AH0 N   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encryption-, *encryption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encryption[N] เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัส, See also: การนำข้อความมาทำให้เป็นรหัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encryption(เอน' สคริพเชิน) n. การสร้างรหัสลับ, การนำข้อความมาเข้ารหัส
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encryptionการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encryptionการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ The Lawnmower Man (1992)
Then the code got all weird. Encryption I've never seen.จากนั้นโค้ดทุกตัวก็ดูแปลกไป, เป็นการเข้ารหัสที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน The Matrix Reloaded (2003)
encryption on the back.การทำเครื่องหมายอยู่ด้านหลัง. National Treasure (2004)
- An encryption, like a code?- เครื่องหมายอย่างเช่นรหัสหรือคะ? National Treasure (2004)
There's encryption on this file.ไฟล์นี้ มีรหัสอยู่ House of Fury (2005)
I'm not concerned about encryption.ผมไม่แคร์รหัสหรอก ผมต้องการรวมโปรแกรม Big Momma's House 2 (2006)
The problem is, even if we did that, were talking multiple levels of encryption. - We cant hack that.โปรแกรมเข้ารหัสหลายชั้น แราแฮ็คเองไม่ได้ Big Momma's House 2 (2006)
What does it mean? Give me encryption codes!มันคืออะไร The Bourne Ultimatum (2007)
Lock encryption of voice.- 7 ล๊อคการเข้ารหัสเสียง Eagle Eye (2008)
"Disengage voice encryption lock. "ปลดล๊อคการเข้ารหัสด้วยเสียง Eagle Eye (2008)
Encryption key's been found.การถอดรหัสสำเร็จแล้ว Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Oh, I'll also need you to guide me through the, uh, encryptions and safeties... you've undoubtedly placed on your files.ผมต้องการให้บอกวิธีถอดรหัส ที่คุณเข้ารหัสไว้ในไฟล์ต่างๆ ด้วย Knight Rider (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encryptionEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRYPTION    EH0 N K R IH1 P SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschlüsselungsalgorithmus {m}encryption algorithm; encipherment algorithm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーリング[, ki-ringu] (n) {comp} key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[データあんごうかきかく, de-ta angoukakikaku] (n) {comp} Data Encryption Standard; DES [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] (n) {comp} encryption key [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] (n) {comp} encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] (n) {comp} cryptography; encryption technology [Add to Longdo]
暗証化[あんしょうか, anshouka] (n,vs) encryption; coding; password [Add to Longdo]
共有鍵暗号方式[きょうゆうかぎあんごうほうしき, kyouyuukagiangouhoushiki] (n) {comp} shared key encryption [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] (n) {comp} public key encryption [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] (n) {comp} body part encryption indication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encryption
      n 1: the activity of converting data or information into code
           [syn: {encoding}, {encryption}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top