ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encrust

EH0 N K R AH1 S T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encrust-, *encrust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encrust[VT] ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: ตกแต่งด้วยเพชรพลอย, Syn. decorate, enchase
encrust[VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, See also: ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, Syn. coat, crust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass

English-Thai: Nontri Dictionary
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encrusted tongueลิ้นสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encrustationสะเก็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you can see the logo. It's encrusted in the cookie.- โลโก้บนคุ้กกี้ Home (2010)
Simple encrustation. Wow, she's beautiful.การตกสะเก็ดพื้นฐาน ว้าว เธอสวยจังเลย The Diamond in the Rough (2013)
We were encrusted by your world.เราเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มโลกของเจ้า Noah (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRUST    EH0 N K R AH1 S T
ENCRUSTED    EH0 N K R AH1 S T AH0 D
ENCRUSTING    EH0 N K R AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encrust    (v) ˈɪnkrˈʌst (i1 n k r uh1 s t)
encrusts    (v) ˈɪnkrˈʌsts (i1 n k r uh1 s t s)
encrusted    (v) ˈɪnkrˈʌstɪd (i1 n k r uh1 s t i d)
encrusting    (v) ˈɪnkrˈʌstɪŋ (i1 n k r uh1 s t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrust
   v 1: cover or coat with a crust [syn: {encrust}, {incrust}]
   2: decorate or cover lavishly (as with gems) [syn: {encrust},
     {incrust}, {beset}]
   3: form a crust or a hard layer [syn: {encrust}, {incrust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top