ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encroach on

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encroach on-, *encroach on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encroach on[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach upon

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
And tell me, why does the CBI continue to encroach on our jurisdiction?ช่วยบอกทีเถอะ ทำไม CBI ต้องเข้ามาก้าวก่าย อำนาจหน้าที่เราด้วย? Not One Red Cent (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encroach onA good salesman will not encroach on his customer's time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade   FR: empiéter ; violer la propriété

Japanese-English: EDICT Dictionary
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top