ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encroach

EH0 N K R OW1 CH   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encroach-, *encroach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encroach[VT] ละเมิดสิทธิ, See also: บุกรุก, ล่วงล้ำ, Syn. intrude, invade, trespass
encroach on[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach upon
encroachment[N] การบุกรุก, See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ, Syn. intrusion, trespass, violation
encroach upon[PHRV] รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude

English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
Encroaching from the black sea.บุกรุกเทเลดำเข้ามา The Red Serpent (2010)
Your condition speaks to its encroachment.นายพูดอะไรเลอะเลือนแล้ว The Thing in the Pit (2010)
Frown line encroaching on a very crowded forehead...แถมรอยยับตรงหน้าผากเข้าไปด้วย The Return (2010)
What do you think Ricky over here would do if an interloper encroached on his territory?เธอคิดว่าริกกี้นี่จะทำยังไง ถ้าเกิดมีคนเข้าไปรุกล้ำพื้นที่เขตของมัน The Agreement Dissection (2011)
And tell me, why does the CBI continue to encroach on our jurisdiction?ช่วยบอกทีเถอะ ทำไม CBI ต้องเข้ามาก้าวก่าย อำนาจหน้าที่เราด้วย? Not One Red Cent (2012)
Pierce is not just encroaching on Kamin's business.เพียร์ซไม่ได้รุกราน คาร์มิน แค่ทางธุรกิจ One Percent (2013)
He's encroaching on his wife.เขารุกรานภรรยาของ คาร์มิน ด้วย One Percent (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encroachA good salesman will not encroach on his customer's time.
encroachUrbanization is encroaching on rural life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาบจ้วง[V] encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
บุก[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
จาบ[v.] (jāp) EN: encroach ; intrude   
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล่วงละเมิด[v.] (lūanglamoēt) EN: violate ; infringe ; encroach   
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade   FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into   FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon   FR: superposer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCROACH    EH0 N K R OW1 CH
ENCROACHED    EH0 N K R OW1 CH T
ENCROACHES    EH0 N K R OW1 CH AH0 Z
ENCROACHING    EH0 N K R OW1 CH IH0 NG
ENCROACHMENT    EH0 N K R OW1 CH M AH0 N T
ENCROACHMENTS    EH0 N K R OW1 CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encroach    (v) ˈɪnkrˈoutʃ (i1 n k r ou1 ch)
encroached    (v) ˈɪnkrˈoutʃt (i1 n k r ou1 ch t)
encroaches    (v) ˈɪnkrˈoutʃɪz (i1 n k r ou1 ch i z)
encroaching    (v) ˈɪnkrˈoutʃɪŋ (i1 n k r ou1 ch i ng)
encroachment    (n) ˈɪnkrˈoutʃmənt (i1 n k r ou1 ch m @ n t)
encroachments    (n) ˈɪnkrˈoutʃmənts (i1 n k r ou1 ch m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] encroach; soar; thick ice; surname Ling, #11,312 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression [Add to Longdo]
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together [Add to Longdo]
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P) [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
侵食(P);侵蝕[しんしょく, shinshoku] (n,vs) encroachment; erosion; corrosion; (P) [Add to Longdo]
入冦[にゅうこう, nyuukou] (n) invasion; encroachment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encroach
   v 1: advance beyond the usual limit [syn: {encroach},
      {infringe}, {impinge}]
   2: impinge or infringe upon; "This impinges on my rights as an
     individual"; "This matter entrenches on other domains" [syn:
     {impinge}, {encroach}, {entrench}, {trench}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top