ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encouragement

EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encouragement-, *encouragement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encouragement[N] การให้กำลังใจ, See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Syn. cheer, reassurance, support

English-Thai: Nontri Dictionary
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I gave a message of encouragement, you passed it along, now we'll see.ผมส่งข้อความให้กำลังใจผู้คน คุณส่งข้อความต่อ Oh, God! (1977)
Not one hint of encouragement. Not one scrap of validation.ไม่ได้หนึ่งคำใบ้ของการให้กำลังใจ ไม่หนึ่งเศษของการตรวจสอบ The Birdcage (1996)
(shouts of encouragement)แต่ผมอยากได้กลิ่นควันพิษนั่น Fight Club (1999)
Just because I give a little fledgling some encouragement does not mean that I am neglecting you.ผมมาสนับสนุนเด็กใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งคุณนะ Swimming Pool (2003)
Few of us are secure enough to be in love without proper encouragement.พวกเราไม่กี่คนหรอกที่มั่นใจในตัวเอง หาความรักโดยไม่มีแรงกระตุ้น Pride & Prejudice (2005)
If you're together, you can lend each other support and encouragement.ถ้าเจ้าทั้งสองอยู่ด้วยกัน เจ้าสามารถ ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้ Episode #1.42 (2006)
You got anymore words of encouragement or are you just here to gloat?มีกำลังใจให้กันบ้างมั้ย หรือแค่มายืนชม? I Had a Dream (2008)
Yes. You are the embodiment of encouragement.ใช่ คุณเป็นศูนย์รวม ของการให้กำลังใจ The Sleep of Babies (2008)
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่. Episode #1.9 (2008)
WhitIey needed some encouragement but he told my man everything.Whitley ต้องการกำลังใจแต่เขาบอกคนของผมทุกอย่าง 24: Redemption (2008)
A little warmth and encouragement would have been nice.ให้ความอบอุ่นกับกำลังใจจะดีกว่ามั้ย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Here's some encouragement.นี้จะทำให้คุณอ่านมัน วิลสัน! The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encouragementMany letters of encouragement refreshed my sad heart.
encouragementMy advice acted as an encouragement to her.
encouragementShe didn't utter a single word of encouragement.
encouragementWithout your encouragement, I should have given up the plan.
encouragementYour encouragement will draw her out.
encouragementYour words of encouragement meant a lot to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่งเสริม[n.] (kān songsoēm) EN: promotion ; encouragement ; fostering   FR: encouragement [m] ; promotion [f]
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOURAGEMENT    EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encouragement    (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənt (i1 n k uh1 r i jh m @ n t)
encouragements    (n) ˈɪnkˈʌrɪʤmənts (i1 n k uh1 r i jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
学問の奨め[がくもんのすすめ, gakumonnosusume] (n) encouragement of learning [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧学[かんがく, kangaku] (n,vs) encouragement of learning [Add to Longdo]
勧業[かんぎょう, kangyou] (n) (encouragement of) industry; (P) [Add to Longdo]
勧工[かんこう, kankou] (n) encouragement of industry [Add to Longdo]
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P) [Add to Longdo]
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement [Add to Longdo]
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encouragement
   n 1: the expression of approval and support [ant:
      {discouragement}]
   2: the act of giving hope or support to someone [syn: {boost},
     {encouragement}]
   3: the feeling of being encouraged

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top