ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encounter

EH0 N K AW1 N T ER0   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encounter-, *encounter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encounter[N] การแข่งขัน, Syn. confrontation, contest
encounter[N] การประสบโดยบังเอิญ, See also: การพบปะกันโดยบังเอิญ, Syn. meeting
encounter[VT] เผชิญหน้า, See also: พบกัน, เจอกัน, Syn. confront, face, meet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encounter(เอนเคา'เทอะ) vt. เผชิญหน้า,พบ,ประสบ,ปะทะ., See also: encounterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
encounter(vt) เผชิญหน้า,ประจัญหน้า,ปะทะกัน,พบกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Odd that it should end this way, after so many stimulating encounters.บางครั้ง มันก็สมควรจบแบบนี้, หลังจะการแข่งขันที่กระตือรือร้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr. OrIov has encountered some strange data coming from Europa.ดร. ล็อฟได้พบบางอย่าง ข้อมูลแปลก ๆ มาจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal was disconnected before the Discovery encountered it.แฮล ถูกตัด ก่อนที่จะมีดิสคัเฟอรีพบมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The small one on the moon, we encountered exactly the same proportions.หนึ่งเล็ก ๆ บนดวงจันทร์ที่เรา พบ ว่าสัดส่วนเดียว 2010: The Year We Make Contact (1984)
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม! Akira (1988)
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ Akira (1988)
Especially the subsequent encounters with the police or the powers that be.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังการเผชิญกับ ตำรวจหรืออำนาจ Basic Instinct (1992)
Another encounter between you and Mr. Edgar would probably kill her.การเผชิญหน้าอีกครั้งระหว่าง คุณและคุณเอ็ดการ์ คงจะฆ่าหล่อนเป็นแน่แท้ Wuthering Heights (1992)
Just a minor encounter with the shrew.อือ แค่เจอกับยายตัวแสบน่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
... andjustthat 30-second encounter...... และอีกแค่ 30 วิ ต่อมา... The Story of Us (1999)
What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encounterHe encountered a friend on the road.
encounterHe encountered and broke the bone an accident.
encounterHe is encountering that it is various and the unhappy eye.
encounterHis encounter with her is enriching his inner life.
encounterNever in his life did he encounter such a dilemma.
encounterOn encountering the celebrity, the fans asked for his autograph.
encounterOn encountering the celebrity, they asked for his autograph.
encounterShe encountered the problem which seemed impossible to understand.
encounterShe gave me a humorous account of her encounter with him.
encounterThe ship encountered rough seas.
encounterTomorrow we will encounter the enemy.
encounterTreasure every encounter with others because you never know if you'll meet a person just once in your lifetime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจอดี[V] suffer, See also: encounter, undergo, Example: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี, Thai definition: ได้รับความเจ็บตัว
ขึ้นเขียง[V] be in a dilemma, See also: encounter a difficult situation, Example: พระภิกษุชื่อดังโดนขึ้นเขียงในวันนี้แน่ๆ, Thai definition: ตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลย, Notes: (ปาก)
พบ[V] meet, See also: encounter, come across, see, Syn. พบปะ, ปะ, พบ, Example: นักเรียนใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน
พบปะ[V] meet, See also: encounter, see, Syn. พบปะสนทนา, Example: มร. โทโมทากะ อิชิกาวาเดินทางไปพบปะผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเพื่อปรึกษางานด้านธุรกิจ, Thai definition: พบและวิสาสะ
พ้องพาน[V] encounter, See also: meet, confront, Syn. พบปะ, พบพาน, Example: มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมรักตนแสวงหาประโยชน์เฉพาะตนแต่เมื่อมาเกี่ยวพ้องพานกับคนอื่นซึ่งอยู่รวมกันก็ต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง
ผจญ[V] encounter, See also: face, confront, fight against, attack, Syn. ผจัญ, ประจญ, ประจัญ, Example: ครั้งหนึ่งในตอนเดินธุดงค์ตามป่าลึกหลวงพ่อได้เคยผจญกับเสือร้ายมาแล้ว, Thai definition: ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือยากลำบาก, Notes: (เขมร)
ผจญภัย[V] take adventure, See also: encounter, face danger, take the risk, dare, Syn. เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย, Example: คณะลูกเสือไปผจญภัยในป่าเป็นเวลา 3 วันแล้ว, Thai definition: ขับเคี่ยวกับภัย
สู้หน้า[V] encounter, See also: face, affront, meet, confront, Syn. เผชิญหน้า, รอหน้า, Example: เขาไม่กล้าสู้หน้าภรรยาและลูกๆ ของเขา เพราะเขาทำผิดมากเหลือเกิน
เจอ[V] meet, See also: encounter, come across, find, Syn. พบ, ประสบ, เจอะ, เห็น, Example: นักเรียนต้องเจอกับกฎข้อบังคับเข้มงวดมากมายภายในโรงเรียน
เจอกัน[V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. พบกัน, เจอะกัน, Ant. จากกัน, Example: ในสมัยก่อนเมื่อเราเจอกันเราก็ทักกันว่าไปไหนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face   FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; encounter ; see ; face   
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
ลิ้มลอง[v. exp.] (lim løng) EN: experience ; encounter ; taste ; make a taste-test   
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare   FR: s'aventurer
ผ่านพบ[v. exp.] (phān phop) EN: encounter ; see ; meet   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOUNTER    EH0 N K AW1 N T ER0
ENCOUNTER    EH0 N K AW1 N ER0
ENCOUNTERS    EH0 N K AW1 N T ER0 Z
ENCOUNTERS    EH0 N K AW1 N ER0 Z
ENCOUNTERED    EH0 N K AW1 N T ER0 D
ENCOUNTERED    EH0 N K AW1 N ER0 D
ENCOUNTERING    EH0 N K AW1 N T ER0 IH0 NG
ENCOUNTERING    EH0 N K AW1 N ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encounter    (v) ˈɪnkˈauntər (i1 n k au1 n t @ r)
encounters    (v) ˈɪnkˈauntəz (i1 n k au1 n t @ z)
encountered    (v) ˈɪnkˈauntəd (i1 n k au1 n t @ d)
encountering    (v) ˈɪnkˈauntərɪŋ (i1 n k au1 n t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trainingsgruppe {f}encounter group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンカウンター[, enkaunta-] (n) encounter [Add to Longdo]
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group [Add to Longdo]
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei [Add to Longdo]
逢着[ほうちゃく, houchaku] (n,vs) encounter; face [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) [Add to Longdo]
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
苦心談[くしんだん, kushindan] (n) account of the hardships one has encountered [Add to Longdo]
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encounter
   n 1: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash},
      {encounter}, {skirmish}]
   2: a casual or unexpected convergence; "he still remembers their
     meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the
     hallway" [syn: {meeting}, {encounter}]
   3: a casual meeting with a person or thing [syn: {encounter},
     {coming upon}]
   4: a hostile disagreement face-to-face [syn: {confrontation},
     {encounter}, {showdown}, {face-off}]
   v 1: come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How
      nice to see you again!" [syn: {meet}, {run into},
      {encounter}, {run across}, {come across}, {see}]
   2: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea
     in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not
     very far from here"; "She chanced upon an interesting book in
     the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen},
     {chance}, {bump}, {encounter}]
   3: be beset by; "The project ran into numerous financial
     difficulties" [syn: {run into}, {encounter}]
   4: experience as a reaction; "My proposal met with much
     opposition" [syn: {meet}, {encounter}, {receive}]
   5: contend against an opponent in a sport, game, or battle;
     "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play
     Mary" [syn: {meet}, {encounter}, {play}, {take on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top